П.П.Жемчуевин нертә таңһчин больницин ах эмч Очир Бадма-Горяев эн үүлд 2020 җилин лу сард батлгдсмн. Урднь эн Көтчнрә района цутхлң больнициг һардҗ йовла. Энүнә һардврт Көтчнрә больниц Әрәсән хамгин сән предприятьмүдин болн организацсин тоод орсн болдг. Очир Бадма-Горяев «Калмыкия» РИА-н редакцд өгсн интервьюдан эврәннь көдлмшин болн темдглсн зурасин  тускар келҗ өгв. 

      - Очир Владимирович, таңһчин больницин ах эмчин үүлд орсн дарунь юунас авн кергән эклвт?

   - Түргн кевәр больницин әңгүдиг төгәләд хәләвв, көдләчнрлә харһҗ күүндүв. Материальн-техническ көрңгнь, оборудованяр тетклһиг шинҗлүв. Би хирург эрдмтәв. Тегәд чигн хамгин түрүнд хирургическ әңг яһҗ тетгдснь медҗ авув, тер юңгад гихлә бачм кевәр дөң күргх кергтә болна.

    -  Эмнлһнә учрежденьд ямаран хүврлтс учрсн бәәнә? 

     -  Давсн җилин чилгчәр хойр корпуст ясвр кегдв. Таңһчин тосхлтын министерствин нилчәр месллһнә хорасиг ясв, шин лифтс экләд көдлв, тер мет өдгә цагин медицинск оборудовань хулдҗ авв. Ода мадн бачм дөң күргҗәнәвидн.Йириндән мана больницд хальдврта гем эмндго бәәсмн. Болв әмтнд дөң болхин төләд коронавирусн хальдврас эмнлһнә госпиталь больницин хирургическ әңгд секх шиидвидн. Таңһчин эрүл-менд харлһна министерств болн Роспотребнадзор мадниг дөңнҗ, эн туст сүв-селвгүд өгв. Мана медицинск көдләчнр дистанционн кев-янзар курсмудт сурч, медрл авв. Белдврин көдлмш кеснә хөөн хөн сарин 5-д таңһчин больницин ул деер COVID-госпиталь  секгдв. Хальмгин һардвр медицинск оборудовань, гемәс  саглуллһна эв-арһс, эм, нань чигн кергтә тоот хулдҗ авхин төлә таңһчин бюджетәс 180-200 сай арслң йилһсмн. Цуг медицинск көдләчнр федеральн болн таңһчин бюджетәс немр мөңг авцхав. Таңһчин Толһач Бату Хасиков өгсн даалһврар коронавирусн  хальдвриг илдклһнә шинҗллт кедг оборудовань хулдҗ авв. Эн кергт 8,4 сай арслң һарһгдв.                 

     - Дәкәд ямаран шин оборудованяр больниц теткгдв? Энүнлә залһлдулҗ эмнлһнә шин эв-арһс олзлгдна аль уга?

     - Зүркнә-судцна цутхлңд дәкәд нег шин ангиограф хулдҗ авгдв. Энтн 48 сай шаху арслң күрнә. Энүг олзлҗ, зүркнд болн толһан экнд месллһ кеҗ болҗана. Дәкәд УЗИ-аппаратмуд, күнд гемтә улсин төлә 20 орн, эднәс 6 – электрическ. Эдниг олзлҗ, инсульт гемтә улсиг эмннә. Зүркнә гемтә улсин төлә велоэргометр хулдҗ авгдв. Инсульт гемәр гемнсн улст туста болдг хойр тренажер авхмн. Энүг олзлҗ, гемтә әмтн көл-һаран көндәҗ чадхмн.

       - Очир Владимирович, та һардҗах эмнлһнә учреждень кадрмудар күцц кевәр теткгдсн бәәнү?  

    - Ямаран чигн учрежденьд даңгин кадрмуд кергтә болна. Эн җил таңһчин больницд 30 шаху эмч көдлхәр ирв. Тедн дунд Әрәсән талдан регионмудас хәрҗ ирсн эмчнр-ординатормуд йовна. Дәкәд болхла 57 дунд медицинск көдләч көдлмшт орв. Ухата, гүн медрлтә баахн улс көдлхәр ирҗәдгинь мадниг байрлулҗана.

   -  Иргчдән больницд ямаран хүврлтс болх? Ямаран күсл тәвҗ, ю күцәхәр зуралҗанат?

    - Әрәсән олн зүсн вузмудла нөкцҗ үүлдх санатавидн. Номин цолта эчмнр мана әмтнд сүв-селвг өгч, эрүл-мендинь шинҗлҗ, дөң болтха гиҗ күсл тәвҗәнәвидн. Мана больницд номин-дамшлтын конференцс бүрдәхәр седҗәнәвидн. Өөдән мергҗлттә эмчнр дамшлтарн хувалцад бәәхлә, сән болхмн. Мана больницин көдләчнр медрлән гүүдүлх белн бәәнә. Таңһчин больниц оборудованяр тетклһн ясрҗана, өдгә цагин некврлә ирлцҗәдг оборудовань олзлад, әмтнә геминь цаглань илдкәд эмннә. Мадн нег ормдан зогслго, өмәрән зөрҗ, көдлмшән улм ясрулад бәәхвидн. Тер юңгад гихлә хамгин һоллгч мана күсл -  энтн әмтнд өөдән чинртә медицинск дөң күрглһн.