Хальмг Таңһчин Толһач Бату Хасиков Әрәсән көлгн-күчнә министрин дарук-Росавтодорин һардач Андрей Костюкла харһв. Харһлт деер хаалһин љисәнә әәмшг уга бәәдлиг өөдлүллһнә, тагтс яслһна болн шинрүллһнә, хаалһин эдл-аху делгрүллһнә төрмүдәр күүндвр болв. Хаалһсин капитальн ясвр күцәлһнә тускар эдн тодрхаһар күүндв. Дөрвн көлгн зергләд йовљ чадхин төләд хаалһиг шинрүлљ уудулхмн. Әәмшг уга бәәдл теткәр хаалһин дөрвн әңгиг хувалһна шишлң барьермуд тәвгдх. 2025 љил күртл 23 тиим участк бел кехәр зуралљана, болв цаг ирвәс эднә тооһинь икдүлх.   

«Эн төр хаһлгдхла, таңһчар дављ һардг хаалһсин чинрнь ясрхнь лавта. Сән чинртә болн әәмшг уга хаалһс таңһчин экономик делгрүллһнд нилчән күргх. Эн төсвиг бәәдл-љирһлд тохраљ, шин көдлмшч ормс бүрдәх арһта болхвидн», - гиљ Бату Хасиков темдглв.

Харһлтын йовудт Андрей Костюк таңһчд күцәхәр бәәх тагтсин ясврин болн шинрүллһнә кергиг дөңнв. «Хальмгт тагтс ясвр келһнә көдлмшин тускар күүндвидн. Өдгә цагт таңһчд 25 тагт бәәнә. Эднә икнкнь кесгәс нааран ясгдад уга. Таңһчд бәәдг тагтсиг дигләд, «Мосты и путепроводы» гидг төсвд орулхин тускар үгцвидн», - гиљ таңһчин Толһач келв.