Шидр английск бичәч Джоан Роулингин «Икабог» дегтр барас һарв. Үкр сарин 10-д кесг орн-нутгудт дегц шин дегтрин презентац болв. Эн дегтр орс келәр чигн барлгдв. Хальмг күүкн Эвита Мучкинован зурсн зург терүнд орв. Эн күүкн нернь туурсн бичәч Джоан Роулингин барт белдҗәсн дегтрт зург зурлһһна марһанд күцәмҗтәһәр орлцсн билә. Эвита Мучкинова зурсн зургиг шүүҗ авсмн. Ода энүнә зурсн зург шин дегтриг кеерүлҗәнә.

Эвита бичкнәсн авн юм зурхдан дурта. Арвта күүкн «Арт-скворечник» гидг студьт зурдг дасчана. Багшнь Герензел Богаева эврәннь билгтә сурһульчиннь күцәмҗд ик гидгәр байрлҗана. «Эвита марһанд диилвр бәрснд эк-эцкиннь ач-тус бәәнә, мадн нег-негнәннь  седкл медлцҗ, хамцу үүлднәвидн. Тегәд чигн Эвитан күцәмҗ  энтн мана хамцу көдлмшин аш мөн», - гиҗ Герензел Богаева ухан-тоолврарн хувалцв. Студин һардачин темдглсәр, эн җил Эвита күцәмҗтәһәр шүүвр өгч, Г. Рокчинскийин нертә бичкдүдин художественн школд орв.

Эвита бас байрта-бахмҗта бәәнә. Ода эн дегтр һарһач илгәсн белгүд күләҗәнә. Нертә бичәч Джоан Роулинг һаран тәвсн дегтрән авхла, күүкн улм икәр байрлх.