Одахн таңһчин ЖКХ-н халхин элчнрт шишлң техникин 31 көлгн-күчнә түлкүрмүд бәрүлҗ өгв. 2020-2024 җилмүдт Хальмгин социальн-экономическ делгрлтин онц көтлвр күцәлһнә йовудт шин техник хулдҗ авгдв.

Таңһчин правительствин Ахлачин дарук Наран Кюкеевин темдглсәр, олн җилин эргцд жилищн-коммунальн халхд шишлң көлгн хулдҗ авлго бәәсмн. Таңһчин һардврин седвәрәр мел эн цагт ик гидгәр кергтә болҗах шин техник хулдҗ авгдв. Эн кергт 111,11 сай арслң йилһгдв, тер тоод федеральн бюджетәс – 110 сай арслң.

«Шишлң техник цуг муниципальн бүрдәцсин хоорнд түгәҗ өггдв. Тер мет көлгн ик чигн коммунальн предприятьмүдт йилһҗ өггдв, тер тоод «Элиставодоканал» болн «Энергосервис» предприятьмүдт», - гиҗ таңһчин ЖКХ-н болн энергетикин министр Евгений Мамутов зәңглв.

«Элстин администрац ЖКХ-н предприятьмүдиг коммунальн, ясврин болн хаалһ тосхлһна техникәр тетклһнә көтлвр ухалҗ һарһв. Эн көтлвриг 2,5 җилин эргцд күцәх саната. Иргчдән хотл балһсн шишлң техникәр күцц кевәр теткгдхнь лавта», - гиҗ Элстин мэрин һардач Дмитрий Трапезников темдглв. Җил төгстл балһсна коммунальн предприятьмүдин төлә уульнцсиг ахуллһна болн цеврүллһнә төлә олзлгддг техник хулдҗ авгдхмн.

Таңһчин ЖКХ-н болн энергетикин министерств Приютна районд тавн шишлң көлг йилһҗ өгв, эннь ус зөөдг һурвн көлгн болн ассенизаторск көлгн. Эдниг района селәдәр түгәҗ өгхмн. Таңһчд дәкәд чигн коммунальн техник хулдҗ авгхмн. Җил төгстл дәкәд 21 шишлң көлг хулдҗ авхар зуралҗана.