Үкр сарин 26-д Элстд олн давхр гермүдин өөр контейнермүд зогсчах талвңгудыг цеврлҗ, ахуллһна акц эклв. Өдр болһн эн керг-үүл күцәгдхмн. Хотл балһсна администрац залврин компаньсла хамцу үүлдҗ, долан хонгин эргцд олн давхр гермүдин эргндк һазрт овалһата кемҗәһәрн ик хог-бог, тосхлт кеснә хөөн үлдсн хог-бог, хамтхас зөөһәд һарһхмн.

Олн давхр гермүдин эргндкиг мууһар ахулна гиҗ әмтн зәңглнә гиҗ Элстин администрацин ЖКХ-н заллтын һардач Намыс Зодьбинов келв. «СпецАТХ» предприятин күчн-чидлнь күрчәхш, тегәд хог-богиг цаглань зөөҗ һарһҗ чадҗахш гив. Тегәд балһсна администрац эн туст нөкд болхар шиидв. Цуглулҗ авсн хог-богиг балһсна дорд үзгин тал бәәх полигонур зөөҗ һарһхмн.

«Олн давхр гермүдин хаша-хаациг цеврәр бәрхәр зүткҗәнәвидн. Хог-богин контейнермүд зогсчах талвңгуд тиим бузр бәәдлтә болдгиг уурулхвидн. Таңһчин Толһач Бату Хасиковин һардврт болсн өргн селвлцәнд эн төр хәләгдсмн.

Олн давхр гермүдин эргндк һазрт дәкҗ тиим бәәдл учрашгон төләд «СпецАТХ» предприятьлә хамдан гермүдин өөр зогсчах контейнермүдәс хог-бог зөөҗ һарһлһна диг-дара батлхмн гиҗ хотл балһсна барин цергллт зәңглҗәнә.