Таңһчин тосхлтын, көлгн-күчнә болн хаалһин эдл-ахун министр Виктор Джанжиев яһҗ хаалһсиг цаснас цеврлснә тускар «Калмыкия» РИА-н зәңгчд келҗ өгв.

- Бүкл долан хонгтан, үкр сарин 17-ас авн министерствин структурмуд, подрядн организацс өдр сө уга көдлцхәв. Элст-Ремонтное болн Элст-Арзгир-Минеральные Воды хаалһст чинвртә бәәдл тогтв. Цуһарн хамцҗ көдләд, хаалһсиг цаснас цеврләд, зогсч одсн олн көлгн-күчиг йовулхднь нөкд болв. Эн кергт дала күн орлцв, олн шишлң техник олзлгдв.

Үкр сарин 20-д Элст-Ремонтное хаалһ секгдв. Элст-Арзгир-Минеральные Воды хаалһин участкд удан көдлвидн, энтн утдан 76 дууна участк . Подрядн организацин күчн-чидлнь күрлго бәәхлә, талдан райодын хаалһин эдл-ахус нөкд болв. Сарпинск хаалһин заллт, онц арһлач Михаил Богатов, Яшкулин хаалһин эдл-аху нөкд болв. Тер мет «Криосервис», «Агронива», «Старстрой» предприятьмүд маднд техник йилһҗ өгв. Бас Элст балһсна болн Целинн района администрацс дөңгән күргв. Әмтн өдр сө уга көдлҗ, хаалһс цеврлв. Цасн икәр орад бәәсн деернь салькн чаңһар үләһәд бәәв. Бембә өдр салькна күчн баһрв, болв невчн киитрв. Эннь мана көдлмшт үлмәһән хальдав. Үкр сарин 21-д Арзгир талагшан хаалһиг бүклднь экләд цеврлв, зуг эн кемд көлгн-күчн йовдгиг уурулв. Үкр сарин 21-әс авн 23 күртл шишлң техник болн реагент олзлҗ, хаалһиг цаснас цеврлв. Үкр сарин 24-д Элст-Арзгир-Минеральные Воды хаалһар көлгн-күчн экләд йовдг болв. Тиигәд хаалһсин эдл-ахус теңгрин аюлын уршгиг уга кеҗ, эврәннь кергән күцәв.