Одахн таңһчд регионар заллһна Цутхлң (Центр управления регионом) секгдв. Таңһчин әмтнәс орҗ ирсн зүсн-зүүл эрлһсиг шинҗлҗ дигллһнә көдлмшиг зүүцүлх күслтәһәр бүрдәгдсн болдг.

Цутхлң кергән күцәхд белн болв гиҗ регионар заллһна Цутхлңгин һардач Аралтан Бамбышев темдглв. Цутхлңгин һол күслнь энтн региона төрмүдиг шинҗллһнә болн күцәгч йосна органмудын көдлмшиг үнллһнә керг күцәлһн. «Диалог» АНО-н седвәрәр әмтнәс орҗ ирсн зәңгллһиг шинҗлҗ дигллһнә системь тогтагдв. Шин эв-арһ олзлҗ, эрлһ ямаран цагин эргцд хәләгдҗәхиг медҗ болхмн, кемр эрлһд тәвсн төриг удан татад хаһлхла, эн туст керг күцәҗәх көдләчнриг адһаҗ чигн болхмн. Цутхлңгиг бүрдәлһнә болн энүнә үүлдврин туст таңһчин өдгә цагин эв-арһиг делгрүллһнә министр Алексей Этеев дааврта болҗана. «Регионар заллһна Цутхлң таңһчин әмтнә болн цуг девсңгүдин йосна күцәгч органмудын хоорнд залһлда бәрлһиг теткх зөвтә. Шаңһа туслмҗин порталд бичгдҗ темдглгдсн улс мобильн дөңцләр дамҗҗ эс гиҗ ведомствсин сайтд бичҗ, эврәннь төрмүдин тускар зәңглҗ чадхмн», - гиҗ министр немҗ келв.

Регионар заллһна Цутхлң секгдснә өдр иигәрән таңһчин Толһач Бату Хасиков ирв. «Цутхлң секлһн энтн чинртә йовдл. Әмтиг соңсҗ, эднә тоолвриг учртан авх кергтә, тер юңгад гихлә альд ямаран төрмүд бәәдгнь эдн кенәс чигн даву сәәнәр меднә. Таңһчд өдгә цагин шин эв-арһ делгрүллһнә халхин ямаран чигн зөрүллтсәр түргн кевәр аш үзүлҗ болхмн. Тер юңгад гихлә, мадн эн туст шунҗ үүлдхәр бәәнәвидн, эн кергт орлцҗадг билгтә улс олн бәәнә», - гиҗ Бату Хасиков темдглв.

«Ода мадн Әрәсән цуг регионмудт ЦУР-муд секҗәнәвидн. Бату Сергеевичд төсвиг дөңнҗәх төләднь ханлтан өргҗәнәв. Хальмгт өдгә цагин шин эв-арһ делгрүллһнә кергт ик оньг тусхагдҗана. Эн туст ик күцәмҗ бәрхитн, цааранднь чигн иигҗ мадн олзта-тустаһар нөкцҗ үүлдхвидн гиҗ ицҗәнәв», - гиҗ «Диалог» АНО-н социальн коммуникацсин заллтын ахлач Вадим Никишин келв.

Социальн төсвсин һардач, «Өөрднр» бииһин Хальмгин государственн театрин директор, «Хальмгин нүүрләчнр» марһана дииләч Наталья Аккай «Калмыкия» РИА-н зәңгчлә ухан-тоолврарн хувалцв: «Олна үүлдврин йовудт бәәдл-җирһлин күнд бәәдлд туссн күүкд улст дөң болад, олн зүсн госудасртвенн органмудт одад, теднә кергнь күцәнәв. Урднь дала цаган үрәдг биләв. Ода иим Цутхлң секгдснь нанд байр үүдәҗәнә. Эннь йосна күцәгч органмудын көдлмшиг шунһадулхд нилчән күргхнь маһд уга».