Экин Өдрин өмн өргнд таңһчин нәәмн өнр өрк-бүл «Күүкдт сурһмҗ өглһнд ач-тус күргснә төлә» гидг күндллһнә темдгәр ачлгдв.

Таңһчин Толһачин Зәрлгәс иштә эн өөдән ачлврар Ик Буурла районас Баатр болн Любовь Лиджиевихнә, Көтчнрә районас Владимир болн Ноһан Батмаевихнә, Лаганя районас Николай болн Алла Сангаджи-Горяевихнә, Сарпан районас Петр болн Анна Носоновихнә, Хар Һазра районас Магомед Муртазалиевин болн Зульфия Гусейнован, Үстин районас Герл Очирован, Яшалтан районас Заур болн Аида Даудовихнә, Элстәс Александр болн Марина Цыкаловихнә өрк-бүлмүд ачлгдсн болдг. Олн үртә өрк-бүлмүдиг күндллһнә темдгәр ачлсн деернь 30 миңһн арслңга мөңгәр мөрәлхмн. 

Түгҗәх шин коронавирусн хальдврта гемәс көлтә хаслһна диг-даран үүлдҗәнә. Тер учрар экин Өдрт нерәдгдсн байрин хург эн гер-бүлмүд бәәдг һазртнь давхмн. Хург деер олн үртә өрк-бүлмүдиг йөрәҗ, байрин бәәдлд ачлврмуднь бәрүлҗ өгхмн. Таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн әмтиг көдлмшәр тетклһнә министерств Хальмгин экнриг әрүн байрла йөрәҗ, хөв-кишг, эрүл-дорул, амулң менд, сән-сәәхн бәәхиг дурдҗана.