Үкр сарин 26-д Приютна района Нарн селәнд Хальмгин Толһач Бату Хасиковин, таңһчин правительствин Ахлач Юрий Зайцевин дөңнлһәр болн «ЛУКОЙЛ» компань буйнч седклин дөң күргснә нилчәр капитальн ясврин хөөн бичкдүдин сад секгдв.

Дошкольн учреждень секлһнә байрин керг-үүлдврт «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» ООО-н элчнр Александр Ходаев болн Евгений Воронин, таңһчин правительствин Ахлачин дарук-правительствин аппаратын һардач Гиляна Босхомджиева болн Приютна РМО-н толһач Байир Путеев орлцв.

«Олн җилин эргцд Нарн селәнд бичкдүдин сад эс көдлдго бәәсн учрар эк-эцкнр күүкдән Элстур авч йовдг билә. «ЛУКОЙЛ» компань буйнч седклин көтлвр күцәлһнә йовудт өдгә цагин некврәр шинрүлгдсн бичкдүдин сад секгдв. 15 җилин эргцд эн компань мана таңһчла нөкц үүлдҗәнә. Энүнә нилчәр шин школмуд, бичкдүдин садмуд, спортивн талвңгуд болн нань чигн социальн объектс тосхгдҗана», - гиҗ Гиляна Босхомджиева темдглв.

Шин бичкдүдин сад өдгә цагин некврмүдлә ирлцҗәнә. Күүкдиг сурһмҗлхин болн медрл өгхин төлә цуг таал тогтагдв. Бичкдүдин багмуд у-өргн, сарул, сән-сәәхн хораст бәәршлхмн.

«Таңһчин болн «ЛУКОЙЛ» компаня хоорнд батлгдсн Бооцаг күцәлһнә йовудт дарани социальн объектд ясвр төгсв. Темдглхд, таңһчин Толһач Бату Хасиковин седвәрәр Нарн селәнд капитальн ясвр келһнә объект йилһҗ авгдв. Мадн эн төсвиг дөңнвидн. Ахр цагин болзгт ясвр кегдв. Аштнь социальн төр хаһлгдв. Ода Нарна болн хам-хоша бәәдг селәдин күүкд ясвр кегдҗ, шинрүлгдсн бичкдүдин садт орҗ чадхмн. Эннь муниципальн бүрдәцин әмтнә бәәдл-җирһлнь таалмҗта болдгтнь нилчән күргхмн», - гиҗ «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» ООО-н генеральн директорин дарук Александр Ходаев келв.

Приютна РМО-н толһач Байир Путеев бас үг келҗ, района әмтнә нерн деерәс таңһчин һардврт, «ЛУКОЙЛ» компаня элчнрт, тосхлтын организацд ханлт өргв.