«Элстин классическ гимназь» МБОУ-н багшнрин үүдәгч баг «2020 җилд Әрәсән хамгин сән школмуд» гидг Цугәрәсән марһанд орлцв.  Марһан цөөкн девсңгәс тогтв. Энүнд орлцсн багшнр эрдминнь үүлдврлә залһлдата төрмүдәр сурврмудт хәрү өгч, эсвс күцәв. 

Орн-нутгин цуг регионмудас ут тоодан 3293 школ хоорндан дөрлдв. Марһана ашар «Әрәсән 100 хамгин сән школ» гидг рейтингд 29-ч орм эзлв. Элстин классическ гимназин һардач Октябрин Французова «Әрәсән школын 100 хамгин сән директор» гидг рейтингд 11-ч ормд һарв.

Сурһмҗллһна кер-төрәр һардачин дарук Кермен Ильина ирлцңгү рейтингд дииләч болв.