Эн җил хур-чиг уга зун болснас көлтә таңһчин кесг райодын селәнә эдл-ахус һарутв. Тегәд чигн һаруд унсн эдл-ахусиг болн фермермүдиг дөңнхәр шаңһас демин мөңг өгхмн. Таңһчин селәнә эдл-ахун министерствин зәңглсәр, һаруһинь даңцалһнд таңһчин бюджетәс дөңцл мөңг йилһҗ өгх.

Таңһчин правительствин тогтаврар батлгдсн диг-даранла ирлцүлҗ демин мөңгиг йилһҗ өгх. 

Дөңцл мөңгиг авлһна туст кергтә цаасан үкр сарин 27-ас авн бар сарин 7 күртл көдлмшч өдрмүдт 9 часас авн 18 час күртл (13 часас авн 14 час күртл үдин хотын завср) таңһчин селәнә эдл-ахун министерствд орулҗ болхмн.

Министерствин хайгнь: Элст балһсн, Номто Очировин нертә уульнц, 15-ч гер.

Тер мет 3-49-99, 8(937)194-75-25 телефодын тойгудар җиңнүлҗ, соньмсулҗах төрәр сурврмуд өгч, цәәлһвр авч болхмн.