Одахн таңһчин эрүл-менд харлһна халхин көдләчнр коронавирус гемәс эмнлһнә туст дамшлтарн хувалцхар Бурятүр темцв.

Эдн дунд таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин ах эпидемиолог Оксана Курдюкова, реаниматолог-анестезиолог Данил Убушиев, инфекционист Алексей Бадмахалгаев болн медсестра-анестезиолог Оксана Зубенко ах-дүүһин республикүр йовҗ одв. Эдн цуһар коронавирусн хальдвр эклҗ түглһнә цагас авн гемтә улсиг эмнлһнә кергт орлцҗ, дамшлт хоршасмн.

COVID-19 гемәс хөрлһн энтн хамгин һоллгч күслин негнь гиҗ таңһчин Толһач Бату Хасиков тоолҗана. «Эн амр биш цагт мадн цуһар ниитәһәр бәәҗ, нег-негндән дөң болх зөвтәвидн. Мана эмчнр коронавирус хальдврар гемтсн улсиг эмнлһнә туст байн дамшлт хоршасмн, тегәд эдн Бурятүр одҗ, тенд дөң-тусан күргхмн. Эдн цуг маднд сән үлгүр болҗана», – гиҗ эн зәңглв.

«Бурятин эмчнрин үрврәр мадн теднд нөкд болхвидн. Хальмгин эрүл-менд харлһна халхин көдләчнр йисн сарин эргцд коронавирусн хальдврар гемтсн улсиг эмнҗ, эн туст ик дамшлт хоршасн болдг», – гиҗ Оксана Курдюкова келв.

Алексей Бадмахалгаев һуч һар җил инфекционист эрдмәр көдлҗәнә. Яшкулин инфекционн госпиталин ахлачин үүләсн һарад, бас Бурятүр темцв. «Госпиталь эклҗ көдлснәс авн эмнлһнә эв-арһ хүврҗ, коронавирусн гемәс эмнлһнә туст сүв-селгүд тогтагдҗ бәәсмн. Аштнь коронавирусн хальдврар гемтә улсиг эмнлһнә хамгин сән э-арһнь йилһҗ авгдв», – гиҗ эн тоолврарн хувалцв. Алексейин темдглсәр, Бурятьд тер мет Москваһас, Санкт-Петербургас болн нань чигн олн зүсн балһсдас эмчнр ирхмн.