Одахн «ЛУКОЙЛ»-Нижневолжскнефть» ООО-н элчнр Хальмгин журналистнрин төлә компаня экологическ политикин туск төрәр брифинг давулв. Керг-үүлдвриг «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» ООО-н олнла залһлда бәрлһнә әңгин һардач Евгений Воронин һардҗ давулв. «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» ООО-н генеральн директорин дарук Александр Ходаев компаня экологическ политикин туск төрәр илдкл кев.

«Үүлдврән күцәлһнә йовудт бидн йиртмҗин ончинь болн өвәрцинь хадһлхар шуннавидн. Тер мет Хальмгин һазрт чигн эргндк бәәдлиг эвдшгоһин төләд цугинь кехәр зүткнәвидн», - гиҗ Евгений Воронин темдглв.

Буйнч седклин дөң

Эн җил Хальмгт экологическ төсвс бәәдл-җирһлд тохрахин төлә 5,6 сай һар арслң һарһгдв. Җил болһн «ЛУКОЙЛ» компань социальн болн сойлын төсвсин марһа бүрдәнә, энүнә йовудт хамгин түрүнд экологическ тосвст онц оньган тусхана. «2000-ч җилмүдәс авн социальн болн сойлын марһана «Экологий» гидг номинац сольгдхш. Таңһчд экологийин халхар олн төрмүд бәәнә. Хальмгин экологическ систем өвәрц, тегәд чигн экологическ зөрүллтин төсвсиг иргчдән улм өргҗүлҗ болхмн. Болв марһана «Экологий» гидг номинацд төсвсин то цөн болна. Келхд, грантын саң 10 сай арслң тогтана. Эн мөңгнәс экологийин төрлә залһлдата төсвсин төлә зуг 1,5 сай арслң йилһҗ өггдв. Тегәд чигн коммерческ биш болн бюджетн организацст эн туст седвәр татҗ, шунх кергтә. Эн җил гөрәсиг харлһна төрлә залһлдата төсвсиг дөңнвидн, иигәд мадн эн халхар кех-күцәх ик көдлмшин улынь тәвҗәнәвидн», - гиҗ Александр Ходаев темдглв.

Гөрәснә тооһинь икдүлхәр

«2015 җилд гөрәснә тонь цөн бәәсмн, 3,5-4 миңһн толһа гөрәсн билә. Сүл җилмүдт ховр аңгин то әрвҗго өсчәнә, болв тер бийнь эн туст нәрн бәәдл тогтсмн гиҗ мадн тоолҗанавидн», - гиҗ «Хар һазр» заповедникин директор Баатар Убушаев келв.

Эн җилин моһа сард «ЛУКОЙЛ» компань үүлдҗәх көтлвртән ховр аңгудыг харлһна керг-үүлдврмүд, тер дотр гөрәсиг харлһна керг-үүлдврмүд күцәхиг зуралв. Келхд, «Хар һазр» заповедникин төлә ус зөөдг көлг хулдҗ авв. Кемр теегт түүмр учрхла, ус зөөҗ, һал унтраҗ болхмн. Өдгә цагт гөрәснә то 6 миңһнд күрв. Ирх җилин чилгчд энүнә то 10-12 миңһн күртл өсх гиҗ мергҗлтнр тааҗана.
«ЛУКОЙЛ гөрәсиг харлһна төрт ик оньг тусхаҗана. Таңһчд гөрәсн ик чинр зүүҗәнә. Тегәд эн ховр аңгиг хадһлх төр ик чинртә. «Гөрәсн уга - хальмг уга» гиҗ келсн үг бәәнә. Эн өвәрц аң мана теегин бахмҗ болн кеермҗ», - гиҗ таңһчин йиртмҗин көрңгин болн эргндк бәәдл харлһна министрин дарук Юрий Каминов темдглв.

Йиртмҗин өвәрциг хадһлхар

«ЛУКОЙЛ» компань Хальмгт үүлдснә түрүн өдрәсн авн социальн болн экологическ политик күцәҗ, таңһчин йиртмҗин ончинь болн өвәрцинь хадһлхар шунҗана. Тер мет эврәннь көдлмш күцәлһнә йовудт эргндк бәәдлд хорлтан күрглгиг баһруллһнд оньган тусхана. Бас компань «Улан дегтрт» орсн ховр болн уга болҗ йовх аңгудыг болн шовудыг хадһллһна кергт тәвцән орулхар зүткнә. Темдглхд, ховр аңгудын тускар номин көдлмш белдхднь болн барлхднь демән күргв. Компань нефтин турвас татгдсн һазриг эд-бод кеһәд ясрулҗ, һазриг көдәрлһнәс хөрнә. Шовудыг гетлүллһнә төлә электрокүчнә аһарин линийст батлдг шишлң тоот хулдҗ авв.