Экин Өдрин өмн өргнд таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министерствд «Хамгин сән өрк-бүл» гидг Цугәрәсән марһана «Олн үртә өрк-бүл» гидг номинацд диилвр бәрсн Очир болн Наталья Улановихнд байрин бәәдлд диплом болн белгүд бәрүлҗ өгв. Урднь Москвад, Государственн Кремлевск бәәшңд дембрлттә бәәдлд марһанд дииләчнриг йөрәҗ, ачлдг бәәсмн. Эн җил коронавирусн хальдврта гем түгҗәх учрар хүврлт учрад, тегәд дипломсинь болн белгүднь регионмудур илгәсн болдг. Марһана бүрдәһәчнр диилвр бәрсн өрк-бүлд диплом болн ноутбук өгүлв.

Хальмгин Толһач Бату Хасиков өгсн даалһврар таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министр Марина Ользятиева әрүн седкләсн Улановихнә өрк-бүлиг марһанд бәрсн диилврәнь йөрәҗ, белгүднь бәрүлҗ өгв.

«Күүкд өскҗ-босхҗах өрк-бүлмүдин дунд бүрдәгддг марһан ик чинртә. Эн марһан ончта улсиг илдкх, олн дунд өрк-бүлин чинриг өөдлүлх, эк-эцкнрин даавриг үзүлх күслтәһәр давулгдна. Улановихнә ниитә өрк-бүл болн нань чигн өнр-өсклң өрк-бүлмүд иргчдән өркән өндәлһх баһчудт үлгүр-үзмҗ болҗана», - гиҗ Марина Ользятиева келв.

2020 җилд «Хамгин сән өрк-бүл» гидг Цугәрәсән марһана дииләчнрин тоод 89 өрк-бүл орв. Экспертмүд онлайн диг-даранд өрк-бүлмүд орулсн бәрмт цаасинь шинҗлв. Марһанд ут тоодан 3 миңһн гер-бүл орлцв. Хальмгин өрк-бүлмүд җил болһн эн марһана ашлгч девсңд күцәмҗтәһәр орлцна. Олн зүсн җилмүдт Андрюшкеевихнә, Нарин-Шариновихнә, Чужаевихнә, Манджиевихнә болн Улановихнә өрк-бүлмүд Цугәрәсән марһана дииләчнр болн призермуд болсмн.