Өдгә цагт мана орн-нутгт эмчнриг дөңнлһнә керг-үүлдврмүд бүрдәгдҗәнә. «Негдсн Әрәсә» партин «Эрүл-дорул иргч» гидг төсвин йовудт «Эмчнрт – мана ханлт» гидг акц давҗана. Коронавирус хальдврар гемтсн улсиг эмнҗ, эднә әминь аврҗ, көдлмшән кеҗәх эрүл-менд харлһна көдләчнрт ханлтта седклән медүлҗ, эднә ач-тусинь хәрүлх санатаһар эн керг-үүл бүрдәгдҗәнә.

Одахн Элстд КИТ гүртмәр хулд-гүүлгәнә цутхлңд дәкнәс иим керг давв. Балһсна әмтн эрүл-менд харлһна халхин элчнрт – эмчнрт, дунд медицинск көдләчнрт, фармацевтнрт болн провизормудт нерәдҗ, ханлтын бичгүд бичв. Хальдврта гемәс саглуллһна санитарн некврмүд күцәҗ, эн керг-үүлдвриг давулв. Волонтермуд керг-үүлдврт орлцсн улст чирәдән зүүдг халхц болн хурһн беелә түгәҗ өгв.

«Коронавирусн хальдвр гем эклҗ түгсн цагас авн «Негдсн Әрәсә» парть эмчнрт болн таңһчин әмтнд буйнч седклин дөң күргҗәнә. Эн җил «Негдсн Әрәсә» парть бәәрн больницст «Lada Largus» тамһта хойр көлгн-күч йилһҗ өгв, тер мет бичкдүдин больницд өдгә цагин реанимобиль йилһҗ өгсн болдг. Мадн эмчнрт цуг халхар нөкд болхар зүткҗәнәвидн, хот-хоолар, хальдврта гемәс саглуллһна шишлң хувц-хунрар, чирәдән зүүдг халхлцар, канцелярск эд-таврар болн нань чигн кергтә тоотар теткнәвидн. Би эмчв, тегәд би чигн коронавирусн гемәр гемтсн улсиг эмнллһнә госпитальд көдлләв. Амр биш таалд көдлҗәх эмчнрт, дунд медицинск көдләчнрт әмтнә дөң, ханлтын үг урмд өгнә», - гиҗ « Эрүл-дорул иргч» гидг төсвин региональн зүүцүләч, Элст балһсна Хургин депутат Гиляна Аюшева темдглв.