Одахн Элстин галерейд «Декоративность как искусство» гидг нерәдлһтә һәәхүл секгдв. Зурач, кеерүллһнә болн һарин эрдмин халхар үүлддг Светлана Демьяновская эврәннь үүдәгч көдлмшән олна оньгт тусхав.

«Урднь би Москвад бүрдәгдсн һәәхүлмүдт орлцдг биләв. Болв ода болхла энтн мини онц һәәхүл. Энүнд цуг мини үүдәлт үзүлгдҗәнә. Эргндк бәәдлин сәәхн тоот нанд урмд, сүрә өгнә. Әмтнә заң-бәәрнь шинҗлҗ үзүлнәв. Аң-аһруснд дуртав, цевр, сән өңг нанд таасгдна», - гиҗ Светлана Демьяновская «Калмыкия» РИА-н зәңгчнрт келҗ өгв.

Светлана Демьяновская Элстд төрсмн, зурдг даслһна школд сурч йовсмн. 2017 җилд «Декорирование интерьера» гидг эрдм дасч, дизайна нарт-делкән школ төгсәв. Энүнә үүдәгч үүлдврнь олн халхин дүрслгч эрдмәс тогтна. Энтн олн зүсн ширәр ширдҗ, эс гиҗ нег зүсн өңг олзлҗ, татас болн толв зурҗ, зургудан үүдәнә. Тер мет зуснла хольвсн цаасар наадһас кенә, гер доткриг сәәхрүлнә, мебель кеерүлнә. 

«Энд байрта өдр, тер юңгад гихлә удан цаг давсна хөөн түрүн болҗ һәәхүл секҗәнәвидн. Эн зунар социальн сетьд Светланан халхд үүдәгч көдлмшнь үзҗ, тернь нанд өврмҗ болв. Энүнлә бичлцәд, Элстд бәәдгинь медүв. Мана балһснд тиим сәәхн тоот үүдәдг эрдмч бәәдгинь маднд байр үүдәҗәнә», - гиҗ зурачнрин һәәхүлин бүрдәһәч Людмила Мошулдаева келв.
Һәәхүл секлһнә өдр иигәрән алдр шүлгч Александр Пушкинә болн хальмг нойдуд Тундутовихнә тохма күн зерг Серҗ Гревениц ирҗ, күндтә гиич болв. Эн йөрәлин үг келҗ, зурачин үүдәлтин ончинь темдглв.
«Һәәхүл секлһн энтн йир байрта болн ончта йовдл. Шин нерд һарад бәәхлә, нег үлү мана балһснд тиим билгтнр бәәдгнь намаг ик гидгәр байрлулҗана. Светлана Демьяновская үүдәгч көдлмшнь өвәрц болн сән-сәәхн», - гиҗ хальмг зурач Олег Чудутов ухан-тоолврарн хувалцв.