Эн җил таңһчд Зул келн-улсин байриг бар сарин 10-д темдглхмн. Таңһчин Толһач Бату Хасиков эн туст ирлцңгү зәрлг батлв.

Җил болһн Зул болдг өдр әдл болхш. Йириндән хальмг литәр хәләҗ, Зул болх өдриг тоолад һарһна. Хальмг литәр үкр сарин 25-д Зулын байр болдг учрта. Богд Зуңква бурхн төрәд, деерәс бууҗ ирсн өдриг Зул өдр гиһәд сән өдрт тохрсн болдг. Зул өдрлә цуг хальмг әмтн ик баһ уга дегц нас авна. Цуг хальмг улсин һарсн өдр гиҗ тоолгддг. Насн деерән неҗәд нас эн өдр немҗ авна.