Одахн таңһчин Толһач Бату Хасиков көдлмшч кергәр Көтчнрә районд одв. Көтчнрә РМО-н толһач Санал Годжуровла хамдан эдн тосхлтын объектс шинҗлҗ хәләв гиҗ Хальмгин Толһачин администрацин цергллт зәңглв.

«Көтчнрә района һардач Санал Годжуров төрскн һазр-усндан тусан күргхәр зүткҗәх нег ухан-седклтә улсиг хамцулв. Эдн тәвсн күслдән күрх гиҗ иткҗәнәв», - гиҗ Бату Хасиков темдглв.

Таңһчин Толһач Көглт селәнд тосхгдҗах шин бичкдүдин сад хәләв. Бүртклһнә ашар Бату Хасиков көдлмшиг сән чинртәһәр болн болзгтнь төгсәхин төләд тосхлтын йовудын тускар даңгин тооца өгәд бәәтхә гисн даалһвр района һардврт өгв. Тер мет эн объектиг онц бүртклһнд авхиг Көтчнрә РМО-н толһач Санал Годжуровд болн Көглтин СМО-н Николай Очировд даалһв.

Тер мет Бату Хасиков таңһчин тосхлтын, көлгн-күчнә болн хаалһин эдл-ахун министр Виктор Джанжиевла хамдан М-6 «Каспий» көлгн-күчнә федеральн хаалһас Һашун Бурһста селән тал ордг хату девскртә хаалһиг шинҗлҗ хәләв. Шин хаалһ тосхлһна көдлмшиг сәәнәр күцәснь темдглв.

Тер мет Көтчнр селәнд немр сурһуль-эрдмин халхин спортивн школд «Бөк» гидг бәәр бәрлдәнә зал өөдән чинртәһәр шинрүлгдҗәнә гиҗ темдглв. Энд ясврин көдлмш кеҗ дуусчана. Темдглхд, эн спортивн школ 50 һар җил үүлдҗәнә, дәкәд болхла района селәдт энүнә әңгүд бәәнә.

Дарунь таңһчин Толһач Чкаловск селәнд одв. Энд шин спортивн талвң хәләв. Селәнә әмтн сул цагтан нааран ирҗ, энд дамшҗ, эрүл-мендән батрулна. Бату Хасиков спортивн объектсин чинринь өөдәнәр үнлв. Болв бәәрн школын гериг үзәд, энүг капитальн кевәр ясх кергтә гив. Эн төрт оньган өгч, хаһлх кергтә гиҗ района болн селәнә һардврт даалһвр өгв. Келхд, школыг эдлврт орулснас нааран энд капитальн ясвр кегдәд уга.

Таңһчин Толһач Көтчнрә хурл тосхлһнд оньган өгв. Эн һазра әмтн эврә сән дурар мөңг цуглулҗ, Дала лам әрүслсн ормд хурл тосхҗана. Бату Хасиков тосхачнрла күүндҗ, әрүн чинртә көдлмш кеҗәх төләднь эднд ханлтан өргв.

Көтчнрә районд көдлмшч кергәр йовсн кемд Бату Хасиков тохма мал өскдг Чапчаевин нертә эдл-ахуд одв. «Эн предприять мал өскҗәнә. Энтн урднь орн-нутгин өмн үзгт ик гисн болн нүүрлгч эдл-ахусин тоод ордг бәәсмн. Болв сүл җилмүдин эргцд эн эдл-аху дор орад муурв. Ода шин һардач Бата Каруев тогтсн бәәдлиг ясрулхар седҗәнә. Кеҗ-күцәҗәх көдлмшнь йовудта болтха, сансн санань күцтхә, эврә кергтән итклтә олн үүрмүдтә болтха», - гиҗ Бату Сергеевич темдглв.

Бату Хасиков көдлмшч кергин йовудт харһсн цуг дааврта улст, тер мет эн керг-үүлд орлцсн эврәннь селвгч, таңһчин меҗә һатц ик холд нернь туурсн җаңһрч Владимир Каруевд ханлтан өргв.

«Эврәннь көдлмшән даавртаһар күцәҗәх төләднь Көглтин СМО-н толһач Николай Очировд, Һашун Бурһстан СМО-н толһач Савр Хечиевд, Чкаловск СМО-н толһач Санал Джанджинд, Көтчнрә олн халхин эрдмин Х.Косиевин нертә гимназин һардач Эрдни Джанджиевд, Чкаловск дундын школын һардач Батнюш Батыровад, Көтчнрә РМО-н толһачин дарук Ангарик Мучкаевд ханлтан өргҗәнәв. Цецн сүв-селвгән өгдг төләднь мана тоомсрта җаңһрч Владимир Каруевд онц ханлт. Бидн хаалһд йовсн кемд цаган үрәсн угавидн, зууран хальмг келәр күүндҗ, чееҗән уудулвидн», - гиҗ таңһчин Толһач келв.