Таңһчд «122» негдсн ахр тойгта телефона залһлдана эв-арһ үүлдҗәнә. Эн тойгар җиңнүлҗ, COVID-19 шин коронавирусн хальдврин гемин туск төрмүдәр сурврмуд өгч болхмн гиҗ таңһчин өдгә цагин шин технологий делгрүллһнә министерств зәңглв.

«122» тойгар җиңнүлҗ, эмчиг герүрн дуудулҗ болхмн, эс гиҗ коронавирус гемәр гемтсн цагт кергтә болҗах селвгүд авч болхмн. Эндр өдр телефона залһлдана эн тойгла балһсна бөдүн улсиг болн бичкдүдиг эмндг поликлиниксиг залһлдулсмн. Удлго райодын поликлиниксин телефодыг бас эн тойгла залһхмн. Негдсн ахр тойг таңһчин колл-цутхлңгудт җиңнүлсн улсиг эмнлһнә учрежденьсла бачм кевәр залһлдулхд нилчән күргхмн. Мобильн болн стационарн телефод олзлҗ, «122» тойгар җиңнүлсн улсас мөңг авшго.