Таңһчин П.П.Жемчуевин нертә эмнлһнә ах эмч Очир Бадма-Горяев коронавирус хальдврта гемәр гемтснә хөөн яһҗ эрүл-мендән батрулхин тускар келҗ өгв.

«Коронавирусас көлтә оошк дөргләд гемтсн цагт кииһән авлһна гимнастик кедмн биш. Тер мет гүүнәр амарн кииһән авдмн биш. Зуг эмчин селвг соңсҗ, эмчин хәләврт бийән эмнүлхмн. Шин коронавирусн хальдврин уршгар оошкнь дөргләд гемтсн улст дамшлтта эмч Нюдля Даваева дөң болна», - гиҗ эн темдглв.

Очир Бадма-Горяевин келсәр, гемтә улсин чинәнь алдрна, гер дотр әрә гиҗ йовна, чидлнь күрхш, толһань эргнә, кинь давхцна. Коронавирусн хальдврта гемәр гемтснә хөөн эдгсн әмтиг немр госпитальд орулҗ, цааранднь эмнүлҗ, эрүл-мендән батрулна. Энд олн зүсн хуучта улс эмнлһ авна. Тедн дунд шикрин гемтә, зүркнә гемтә, цусна дарлтынь өөдлдг болн нань чигн өвчтә улс. Күн болһнд онц оньг кергтә болна.

«Күндәр гемтсн улс эмчин хәләврт түрүләд орндан суудг, дарунь хора дотр йовдг болна. Невчкн батрад ирснә хөөн коридорар болн давшурар йовдг дамшна. Эмнлһнә физкультур келһнлә дегц әәһин гимнастик кенәвидн. Энүнә нилчәр гемтә улс чикәр кииһән авдг дамшна. Дәкәд болхла мадн өдртнь эгшг болн хадвр әс дуулнавидн, асхнднь болхла ханяр дуд дуулнавидн. Кен чигнд эврә дурта дун бәәнә», - гиҗ Нюдля Даваева келҗ өгв. Гемтә күүнә эрүл-мендин бәәдлинь болн хуучта геминь учрт авна. Тегәд энүнлә ирлцҗ, гемтә улс чаңһар, арһулхнар, ахрар, уданар ә һарһҗ, эмнлһнә дамшлһ күцәнә.

«Герүрн хәрҗәх улст цааранднь яһҗ эрүл-мендән батрулхин тускар зааврмуд өгнәвидн. Реабилитацин керг-үүлдврт орлцсн әмтнә эрүл-менднь дарунь ясрна», - гиҗ Нюдля Даваева келв.

Элстд 3-ч тойгта госпитальд эмнлһ авад эдгсн улсиг Деед Яшкуль селәнд бәәдг немр госпиталүр йовулна. Энд коронавирус хальдврин уршгар оошкнь хавдад гемтсн улсиг эмнҗ, эрүл-мендинь ясрулна.