Дундлад коронавирусн гем хальдсн кемәс авн 6 шаху хонг давад, күн бийнь тас уга болна. Зәрмдән 14 хонгт гем медмҗән угаһар давна.

Кемр бийтн тас уга болад, коронавирусн хальдврар гемтв гиҗ харлҗахла (халу дөрх, үнр эс авх, хотын амт эс медх, ханях, хол өвдх), тиигхлә гертәсн һархмн биш. Роспотребнадзорт җиңнүлҗ, зәңглх кергтә.

Коронавирус гемәр лавта гемтсн угаһинь медҗ авхин төләд шинҗллт кенә. Тегәд тиим шинҗллт кехин урдас зурһан част хот уухмн биш, шүдән цеврлхмн биш, хоолан зәәлхмн биш. Эс тиигхлә шинҗллтин ашнь чик болшго, эндү чигн һарх. Кемр коронавирусн хальдврта гемәр лавта гемтсиг шинҗллтин аш үзүлхлә, терүнә тускар дарунь Роспотребнадзорт зәңглхмн. Хөөннь дәкәд шинҗллт кегдхмн. Гемтсн күн гертән бәәһәд эмнлһ авх, күндәр гемтсн болхла, энүг больницд орулҗ эмнлүхмн.