Хальмг Таңһч түрүн болҗ «Гер-бүүр болн балһсна бәәдл» («Жилье и городская среда») гидг келн-улсин төсвин «Урмд» («Стимул») гидг көтлврт орлцҗана. «Гер-бүүр» федеральн төсвин йовудт бүүр тосхлһна төсвсиг урмдулх күслтәһәр эн көтлвр күцәгдҗәнә. Көтлвриг бәәдл-җирһлд тохралһна йовудт әмтнд йилһҗ өгсн һазрин участкст көлгн-күчнә, коммунальн болн социальн объектс тосхгдхмн гиҗ таңһчин Толһачин администрацин барин цергллт зәңглҗәнә.

Хаалһ тосхгдсн, шам, газ орулгдсн һазрин участкст әмтн хооран саалго гермүдән экләд тосххнь лавта. Тегәд шаңһа дөңцл мөңгәр инженерн коммуникацс тосхгдад, гер-бүүрин тосхлтын кемҗән өөдлхнь маһд уга.

«Урднь таңһч эн көтлврт орлцдго билә. Ода Әрәсән тосхлтын министерствин дөңнлһәр мадн тосхлтын халхар зурасан темдглсн болзгаснь урд күцәҗ чадхвидн. Инженерн сетьмүд тосхлһна төлә федеральн бюджетәс 179,5 сай арслң мана таңһчд йилһҗ өгх», - гиҗ таңһчин Толһач Бату Хасиков зәңглв. 2020 җилин хулһн сард Әрәсәд регионмудыг делгрүллһнә правительствин комиссь 2021-2024 җилмүдт инженерн сетьмүд тосхлһна төлә таңһчд 179,5 сай арслң йилһҗ өгх шиидвр авв.

2021 җилд Элстд Правда уульнцд тосхгдх олн давхр гермүдиг инженерн коммуникацсар теткхмн. Төсвлә ирлцәтәһәр 130 метрт усна сурвлҗ, 506 метрт канализацин сурвлҗ тосххмн. Тер мет ирх җилд Элстин барун үзгт льготн багин әмтнд йилһҗ өгсн һазрин участкст инженерн сетьмүд тосхлһна негдгч девсңгин көдлмш эклх. 2022 җилд энд тосхлтын хойрдгч девсңгин көдлмш күцәхәр зуралҗана.