Таңһчд үүлддг МВД-н барин цергллтин зәңглсәр, полицин көдләчнр Троицкое селәнә бәәрн күүг нүкнәс һарһад, медицинск мергҗлтнриг дуудулсмн. Эмнлһнә көдләчнр терүнд дөң күргв.

Цутхлң селәнд бәәдг 29-тә залу күн сөөни өрәлд аптекәс һарад, герүрн адһад, хаалһин эс ясрулгдсн ормар йовхар седв. Харңһуд үзлго гүн нүкнд унсмн. Нүкнәс эврән һарч чадлго һаза киитнд частан бәәҗ. Дөң сурад, хәәкрәд бәәв. Энүнә хөвәр, өөгүрнь полицин көдләчнр йовҗ йовсмн. Эдн залуг нүкнәс һарһҗ авад, бачм дөңгин көдләчнриг дуудулв. Медицинск көдләчнр залун эрүл-мендинь шинҗлҗ, эн чееҗән өвдкәсиг илдкв. Энүнд цаглань эмчин дөң күрггдв. Тегәд ода эн залу бийнь гем уга бәәнә.