Таңһчин туристск зәңгллһнә цутхлң 2021 җилд яһҗ дөңцл мөңг авч болхин туск төрәр семинар бүрдәҗ давулх. Цутхлңгин специалистнр ямаран төсвс хәләгдхин болн ямаран кемҗәнд дөңцл мөңг йилһҗ өгхин тускар тоодрхаһар келҗ өгхмн.

Керг-үүлдвр бар сарин 4-д 12 часла онлайн болн оффлайн диг-даранд таңһчин сойлын болн туризмин министерствд болх. Энүнд РМО-син толһачнр, тер мет туристск зөрүллтин кесг предприятьмүд орлцхмн.

Семинарт орлцхин төлә урдаснь темдглҗ бичгдх кергтә. Керг-үүлдвр дистанционн кевәр «Zoom» платформд давх. Семинар эклх урдаснь цуг темдглҗ бичгдсн орлцачнрт электронн поштар терүнә тускар зәңглх.