Одахн «Калмыкия» республиканск зәңгллһнә агентствд таңһчин экономикин болн хулд-гүүлгәнә министр Дмитрий Троицкий болн региона арһлачнриг мөңгәр тетклһнә халхар дөңнлһнә Айс Манджиев орлцлтаһар брифинг болв. Дмитрий Троицкий эн җил кеҗ-күцәсн көдлмшин һоллгч ашин болн ирх җилин зурасин тускар келҗ өгв.

Онц көтлвр

«Министерств онц көтлвриг күцәлһнд ик оньган тусхана. Энүнә һол күслнь - әмтнә бәәдл-җирһлинь ясрулхар таңһчин экономикин тогтурта өслһнә төлә таал тогталһн», - гиҗ Дмитрий Троицкий келв. 19 зөрүллтин һоллгч керг-үүлдврмүд күцәгдхмн. Федеральн бюджетәс 5 җува һар арслң йилһгдхмн, энүнәс 2,35 җува арслңга мөңгиг инвестиционн төсвсиг дөңнлһнд һарһхар зуралҗана. Энүнәс нань Хальмгт таңһчиг делгрүллһнә Саң болн промышленностиг делгрүллһнә Саңгин региональн әңг тогтагдсмн. Эдн инвестиционн төсвсиг мөңгәр тетклһнә халхар үүлдҗәнә. Агропромпарк бүрдәлһнә туст көдлмш кегдҗәнә. Экономикин чинртә халхст үүлдҗәх арһлачнрт 5 җилин эргцд лизингин бооца батлсн кемд түрүн тәвц мөңгинь өглһнд демин мөңг өгхмн. Делгрүллһнә онц көтлврин ашмудын негнь энтн дарук җилд 1066 шин көдлмшч орм бүрдәлһн, 2024 җил эклтл - 2833.

Бизнес болн гем түглһн

Әрәсән цуг регионмудт, тер мет Хальмг Таңһчд шин коронавирусн хальдврта гем түгҗәнә. Таңһчд хальдврта гемәс саглуллһна болн гем түглһиг хөрлһнә керг-үүлдврмүд бачм кевәр күцәгдсмн. Гем түглһнә кемд предприятьмүдин 47 процентнь эврәннь үүлдврән зогсасмн. Роспотребнадзорин некврмүд күцәҗ, предприятьмүд шинәс үүлдврән эклв. Эн туст экономикин болн хулд-гүүлгәнә министерств арһлв. Эндр өдр гем түглһнә учрар ода чигн 61 предприять көдлҗәхш.

Эн җилин моһа сард таңһчин экономикин болн хулд-гүүлгәнә министерств бачм кевәр «горячая линия» гидг эв-арһ олзлҗ, 300 һар күүнә сурврмудт хәрү өгч, нөкд болв. Энүнлә дегц ирлцңгү ведомствс өдр болһн шуд эфир бүрдәҗ, экономикин халхар дөңнлһнә керг-үүлдврмүдин тускар зәңглдг билә. Арһлачнриг экономическ урмдуллһна төләд хамгин түрүнд күцәгдх керг-үүлдврмүдин зура ухалҗ белдсмн. Тер тоод көдләчнрт җалвнь өглһнә төлә демин мөңг йилһҗ өгсмн. «Федеральн дөң эс авч чадсн арһлачнрин сурврар министерств эн дөңнлһнә эв-арһиг ухалҗ һарһв. Бар сарин 8-д - эн демин мөңг авлһна туст цаасан оруллһна сүл өдр. Таңһчин райодын арһлачнрт шунҗ цаасан орулх кергтә гиҗ министр келв. Энүнәс нань алвна туст льгот өггдв.

Арһлачнриг дөңнлһн

Арһлачин үүлдвр күцәлһнә йовудт даңгин мөңгн керглгднә. Тегәд чигн эн туст льготн таалд мөңг өгйәһәр өгч, дөң болдгнь чинртә. 2019 җилин чилгчәр Хальмгт гарантин эв-арһиг делгрүллһнә болн баһ бизнесин субъектсиг мөңгәр өгйәһәр тетклһнә Агентств бүрдәгдв, эн кергт федеральн бюджетәс 250 сай арслң йилһгдв. Тер мет эн җил Әрәсән экономик делгрүллһнә министерствлә үгцәд, микрофинансов организацд дәкәд 69,3 сай арслң йилһҗ өгхмн. Гем түглһнә кемд хальмг арһлачнрт льготн таалар 1 процентд мөңг өгйәһәр өгсмн. «Мой бизнес» гидг цутхлң эднд зар келһнә туст нөкд болв.

«Мадн льготн процентд мөңг өгйәһәр өгчәхин тускар арһлачин үүлдвр күцәҗәх таньл-үзл улст, элгн-садндан болн үүрмүдтән зәңглтн. Эндр өдр 130 шаху арһлач льготн таалд 160 сай шаху арслңга мөңг өгйәһәр авв. Мадна тускар ода чигн кесгнь медхш», - гиҗ Айс Манджиев темдглв.

Арһлачин үүлдвр күцәлһнә төлә сән таал

«Эндр өдр таңһчд өдгә цагин инвестиционн зөв-йосна ул, инвестиционн үүлдвриг делгрүллһнә төлә сән таал тогтагдсн бәәнә. Энтн арһлачнрин төлә алв авлһна гиигрүлсн систем, инвестиционн үүлдврин субъектсиг шаң дөңнлһнә закан, алвна туст льготмуд», - гиҗ экономикин министр цәәлһв.

Иргч күсл болн зурас

Ирх җилд «Мой бизнес» гидг цутхлңгудын үүлдҗәх системиг ясруллһна керг-үүлдврмүд күцәгдхмн. Арһлачнриг дөңнлһнә шин зүсн-зүүл эв-арһс эклҗ күцәхмн, тер мет олнд туслмҗ күргдг улсиг болн социальн зөрүллтин үүлдвр күцәдг арһлачнриг дөңнхмн. Таңһчин правительств бюджетн инвестиц күцәлһнә төр хаһлҗана. Эн кергт 290 сай шаху арслң һарһгдхмн. «Көлгн-күчнә, инженерн, энергетическ болн коммунальн инфраструктурин объектс тосхгдх. Энтн таңһчд арһлачин үүлдвр күцәлһнә төлә сән таал тогталһнд нилчән күргхнь лавта», - гиҗ Дмитрий Троицкий товчлҗ үгән төгсәв.