Бар сарин 2-т «Әрәсән 100 хамгин сән эд-тавр» гидг цугәрәсән марһана лауреатнриг болн дипломатнриг ачллһна байрин керг-үүлдвр болв. Эн җил Хальмгин дөрвн предприятин 11 элч дипломс болн күндллһнә темдгүд авв.

«Баһ бизнесиг дөңнлһн, тер мет Хальмгт арһлачин үүлдвр күцәлһнә төлә сән таал тогталһн энтн таңһчин правительствин эркн чинртә гисн күслмүдин негнь мөн. Мини тоолврар, эн җил батлгдсн регионыг делгрүллһнә онц көтлвр эн кергт зөвтә тәвцән орулҗана», - гиҗ таңһчин экономикин болн хулд-гүүлгәнә министрин дарук Мерген Манцаев темдглв.

Хальмгин арһлач Мария Кнурева «Әрәсән 100 хамгин сән эд-тавр» гидг марһана «Алтн зун» («Золотая сотня») дипломар ачлгдв. Энүнә кегдлмүд «Улсин урн һарин эрдмин эдл-ууш» гидг номинацд үзүлгдсмн. Хамцу командсин спортивн белдврин Региональн цутхлңгин коллектив «Олн әмтнә төлә туслмҗ» гидг номинацд бас лауреат болв.

Тер мет онц арһлач Бембе Максимов болн тохма мал өскдг «Первомайский» СПК цугәрәсән марһанд орлцҗ, «Хот-хоолын эд-таврмуд» гидг номинацд дипломатнр болв. Керг-үүлдврин йовудт эднд бас байрин бәәдлд дипломсинь бәрүлҗ өгв.

Бидн «Әрәсән 100 хамгин сән эд-тавр» гидг марһанд орлцҗ, эврәннь бел кесн зүсн-зүүл хотан үзүлвидн. Мана эдл-уушиг таңһчин әмтн, тер мет Өмн үзгин федеральн округин кесг регионмудт чигн таасч хулдҗ авна. Иргчдән предприятьян өргҗүләд, дәкәд шин зүсн хот белдхәр седҗәнәвидн. Тегәд чигн немр оборудовань хулдҗ авх кергтә болҗана. Арһлачнрт сән таал тогтаҗах төләднь таңһчин правительствд болн экономикин болн хулд-гүүлгәнә министерствд ханлтан өргҗәнәв»,- гиҗ Бембе Максимов келв.

Ойрат-Арена «РЦСП» БУ-н һардач Терек Дорджиев, энүнә дарук Сергей Пода, Мария Кнурова, «Первомайский СПК-н элчнр Валерия Болдырева болн Нюдля Джусубалиева, Бембе Максимов өөдән чинртә туслмҗ күргдг болн эдл-ууш кеҗ һарһдг төлә күндллһнә темдгүдәр ачлгдв. «Марһан арһлачин үүлдврин тоомсринь өөдлүлх күслтәһәр бүрдәгдсмн. Ямаран чигн марһана йовудт орлцачнр дамшлтарн хувалцна, кеҗ һарһдг эдл-уушиннь тускар олнд медүлнә. Керг-үүлдврт орлцсн улсин күцәмҗинь темдглнә, керг-үүлин ончинь, хамгин сән тоотынь илдкнә. Эн төгсҗ йовх җилд иим чинртә ашмуд үзүлснләтн йөрәҗәнәв болн ирх җилд шин күцәмҗ бәрхиг дурдҗанав», - гиҗ «Астраханский ЦСМ» ФБУ-н һардач Батыр Дорджиев товчлв.