Лаганьд района цутхлң больницин хальдврта гемтә улсиг эмнлһнә әңгин ул деер госпиталь секгдв гиҗ бәәрн администрац зәңглҗәнә. Эн госпиталь 20 зәәтә.

Ода деерән 3 күн нааран орҗ, бийән эмнүлҗәнә. Эмчнрин түрүн баг көдлмшин селгәһән эклв.

Урднь коронавирусар гемтсн әмтиг хам-хоша бәәх райодын больницсин ул деер үүлдҗәдг госпиталүр эмнлһнд йовулдг билә. Күндәр гемтсн улс таңһчин хотл балһснд эмнлһ авдг бәәсмн.