Бар сарин 2-т Элстд, Н.Н.Пальмовин нертә Келн-улсин музейд, сән авъяст тохрсар, конфессьмүдин хоорндк «Иньгллтин Кавказ» клубин баһчудын форум болв. Энүг Хальмгин духовн залвр Ар Кавказин мусульманмудын зүүцүллһнә Төвлә хамцҗ, исламск сойлын, номин болн сурһуль-эрдмин буйнч седклин Саңгин дөңнлһәр бүрдәсмн.

Керг-үүлдврт йос заллһна органмудын, бурхн-шаҗна халхин, олна ниицәсин элчнр болн оютнр орлцв. Тер тоод Ар Кавказин республикүдин элчнр чигн ирсмн.

Форумин йовудт болсн «төгрг ширән» сүүрт олн келн улсин болн олн зүсн шаҗнд шүтдг улсин хоорндк залһлдаг батруллһна, эднә хоорнд цүүгә татлһиг хөрлһнә, үүлдврин олн зүсн халхар баһчудын нөкцлтин, төрскн һазр-усндан эңкр болн үнн-чик седклтә болдгиг олн дунд тархалһна төрмүд хәләгдв. Керг-үүлдвр орлцачнр иим харһлтс ик чинртә гиҗ темдглв. Бидн нег-негнәннь сойлар, авъяс-заңшалар соньмсҗ, нег-негән сәәнәр медҗ авнавидн гив. Иим хамцу керг-үүлдврмүд кергтә, тер юңгад гихлә тал-талдан шаҗна элчнр хоорндан таньлдҗ, нег-негнәннь уха-седкл медҗ авна.

«Керг-үүлдвр бүрдәмҗтәһәр болн өөдән кемҗәнд давв. Шар шаҗна, православн болн исламск шаҗна элчнр нег ширә эргәд сууҗ, эврәннь үүлдврин тускар келҗ өгч, дамшлтарн хувалцҗ, хоорндан күүндхлә, ямаран айта юмн. Энтн мана хоорндк залһлдаг батрулна, мадниг ниицүлнә», - гиҗ Карачаево-Черкессин муфтин дарук Мухаммад-Хаджи Эркенов ухан-тоолврарн хувалцв. Тер мет «төгрг ширән» сүүрин йовудт Хальмгин духовн залврин элч, муфтий Солтанахмед Гаджиевичиг бурхн-шаҗна халхар үүлдвр күцәлһнә 25 җилин өөнлә йөрәв.