Бар сарин 10-д, Зул өдр, «Бурхн Багшин Алтн сүм» Цутхлң хурлд байрин керг-үүлдврмүд давхмн. Хальдврта гем түглһнәс көлтә саглуллһна эв-арһ күцәҗәнә. Тегәд чигн керг-үүлдврмүдт зуг онлайн диг-даранд орлцҗ болҗана.  Цуг керг-үүлдврмүдиг «Бурхн Багшин Алтн сүм» Цутхлң хурлын шишлң ютуб-каналар хәләҗ болхмн.

9.00-11.30 - хальмг келн-улсин Зулын байрт болн Богд Зоңква бурхн төрәд, деерәс залрҗ ирснә өдрт нерәдгдсн байрин мөргүл, «Богд Зоңква бурхнд нерәдсн миңһн бәрц» гидг мөргүл;

11.30-13.30 - «Бурхн Багшин Алтн сүм» (режиссермуднь Роман Сухоставский болн Игорь Янчеглов) болн «Бурхн Багшин хаалһар» (режиссернь Роман Сухоставский) фильмс үзүллһн;

13.30-15.00 - Хальмгин шаҗн лам Тэло Тулку ринпоче «Ламрим» ном цәәлһҗ, заавр өгх;

15-16.30 – онлайн диг-даранд цааранднь байрин мөргүл давхмн;

16.30-17.00 – хурлыг эргәд йовхмн, зул өргхмн.