Хальмгин прокуратур «Комсомольский-Артезиан» көлгн-күчнә хаалһд учрсн зеткртә йовдлын туст уголовн керг-үүл бүтәһәд, гемшәллһнә бәрмт цаас белдв. Дагестана 34-тә залу күн гем һарһв. Зеткрәс көлтә һурвн күн әмнәсн хаһцсмн, негн күн күнд шав авсмн.

2020 җилин ноха сард сөөһәр «Комсомольский-Артезиан» көлгнә хаалһд зеткртә йовдл учрсн болдг. Дагестана 34-тә залу күн наркотик олзлсинь мөшкәчнр илдкв. Эн күн «Махачкала-Москва» автобус залҗ, 45 кү авч йовсмн. Җолач хаалһдан нөөртән авгдад унтҗ одҗ. Терүнәс көлтә автобус сөрүд йовҗ йовсн «КамАЗ» тамһта аца зөөдг көлгнлә цокгдв. Цокгдсна аштнь автобуст йовсн һурвн күн тер ормдан өңгрҗ одв, нег күн күндәр шавтв.

Хаалһд һарад йовхиннь өмн җолач медицинск хәләврт орсн уга бәәҗ. Дәкәд болхла автобус бүтн биш бәәсиг илдкгдв. Җолачин туст уголовн керг-үүл бүтәһәд, гемшәллһнә бәрмт цаас Хар Һазра района зарһд орулв.