Әрәсән Федерацин спортын министерств «Мини дурта тренер» гидг акц социальн сетьмүдт давулхин тускар зарлв. Спортар соньмсдг улс эн керг-үүлд орлцҗ, эврәннь тренермүдин болн бәәдл-җирһлднь ямаран нилч  эдн күргснә тускар келҗ өгчәнә.

«Ямр чигн күүнд сүв-селвг өгдг, уха заадг, дөн болдг ах үр бәәдмн. Эн күн бәәдл-җирһлднь ик чинр зүүнә. Мини тренер Басанг Утнасунович Нимгиров җирһлдм онц орм эзлнә. Басанг Утнасуновичла түрүн болҗ харһҗ таньлдснас нааран долан җил давҗ йовна. Энтн мини тоомсрта багш болн итклтә үр-иньг. Намаг дамшад, меддг, чаддг эв-дован дасхҗ, медрләрн, дамшлтарн хувалцна. Марһаст диилвр бәрсн кемд байрим хувалцна. Мини күцәмҗс энтн тренерин ач-тус мөн. Зәрмдән талдан спортсменд диилгдхлә, тер бийнь Басанг Утнасунович, нанд иткәд, урмд өгч, сүрәһим өргнә. Цаһан седклтә, цецн ухата, тоолврта тренер Басанг Утнасуновичар бахмҗ кеҗ,  ик гидгәр күндлҗ, ханлтта седклтҗ бәәнәв», - Хальмгин боксер Богдан Ильзитинов келҗ өгв.

Тер мет уйн спортсмен Егор Михайлов эврәннь тренер Игорь Маратович Хариновин тускар бүлән үгән келҗ, ухан-тоолврарн хувалцсн болдг. Эврәннь тренерин нилчәр Егор боксар болсн марһаст түрүн диилврмүдән бәрсмн. Цааранднь чигн Игорь Маратовичин һардврт иигҗ дамшҗ, дурта янзин спортар соньмсҗ, улм өөдән күцәмҗ бәрх саната.  

Седкл бәәхлә, кен чигн күн социальн сетьмүдт эврәннь халхст  #мойлюбимыйтренер гидг хэштег болн @minsportmol_rk аккаунт темдглҗ, дурта тренермүдиннь тускар эврәннь тууҗан бичҗ чадҗана. Хамгин сән келврмүд Әрәсән спортын министерствин, тер мет таңһчин спортын болн баһчудын политикин министерствин шишлң социальн сетьмүдт барлгдхмн.