Хальмгт «Прогресс» гидг номин-производственн цутхлңгин генеральн директор мек-тах һарһҗ, шаңһас дөңцл мөңг авч. Таңһчин прокурор энүнә туст гемшәллһнә ашлгч бәрмт цаас бел кев. «Прогресс» НПЦ-н һардач дааҗах дааврта үүлән олзлҗ, шаң меклснд гемшәгдҗәнә.

Организацин һардач 2016-2019 җилмүдт таңһчин селәнә эдл-ахун министерствд хуурмг цаас орулҗ, шаңһас 17 сай һар арслң авсмн. 12 сай һар арслңга мөңгәр олн зүсн эд-тавр хулдҗ авсмн, туслмҗин төлә мөңг өгсмн, бод мал хулдҗ авсн болдг. Уголовн керг үүл бүтәҗ, Элстин балһсна зарһд орулгдв.