Бар сарин 3-д «Калмыкия» таңһчин зәңгллһнә агентствд эрмдгтә үртә эк-эцкнрин цугәрәсән ниицәнә региональн әңгүдиг делгрүллһнә федеральн куратор Сергей Корчагин, таңһчд үүлддг ниицәнә әңгин ахлач Долорес Халгаева, парвляна гешүд Ольга Сердюкова болн Байрта Кокуева орлцлтаһар брифинг болв. 

Керг-үүлдврт орлцачнр ниицәнә региональн әңг 2020 җилд күцәсн көдлмшин ашнь диглҗ, иргч зурасин тускар келҗ өгв. «Эрмдгтә үрн-садта эк-эцкнрин ниицәнә таңһчд үүлддг региональн әңг 2019 җиләс авн үүлдҗәнә. Эн цагин эргцд мадн ик көдлмш кеввидн. Мана ниицәнә һол күслнь энтн эк-эцкнрин күчн-чидлнь зүүцүллһн. Эднә төлә мадн олн зүсн керг-үүлдврмүд бүрдәнәвидн, оньдин эднлә бат залһлда бәрнәвидн. Эк-эцкнр мана электронн поштын хайгар бичгүд, эрлһс бичнә. Тер дарунь эдн соньмсулҗах төрмүдәрн цәәлһвр авна. Мадн федеральн дөң авнавидн. Тер мет министерствсла залһлда бәрҗ үүлднәвидн», - гиҗ Долорес Халгаева келв.  

Эн җил региональн әңг таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министерствлә хамдан «Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов» гидг төсв ухалҗ белдлһнд орлцв. Эн өдрмүдт таңһчин правительств болн Әрәсән күч-көлснә болн социальн харслтын министерств эн төсвиг тохралһна төлә демин мөңг йилһҗ өглһнә туск бооца батлхмн.

«Бидн эк-эцкнриг, специалистнриг, волонтермудыг, тер мет йос заллһна органмудын элчнриг дуудҗ, эднд фильм үзүлвидн. Эн йовдл эк-эцкнрлә болн государствла мана залһлдаг батрулв. Моһа сарин 8-д мадн экнрт белгүд нерәдвидн. Дәкәд болхла күүкд улсин форумд орлцлавидн. Ода чигн эн керг-үүлдврин бүрдәһәчнрлә хамцу үүлдвр күцәнәвидн. Депутатнрин ач-тусинь темдглхәр бәәнәв. Хальдврта гем түгсн кемд эдн хот-хоолар болн техникәр теткҗ, маднд нөкд болв», - гиҗ Долорес Халгаева келҗ өгв.

Өдгә цагт ниицән таңһчин Улсин Хуралын депутат Ольга Бадма-Халгаевала хамдан «Меҗә уга делкә» («Мир без границ») гидг керг-үүл бүрдәхәр белдҗәнә. Эн керг-үүл цөөкн девсңгәр давхмн. Эннь социальн сетьд «Би бәәнәв» («Я живу») гидг марһан; марһанд орлцачнрин зургнь цокх; «Меҗә уга делкә» гидг нерәдлһтә цоксн зургудын һәәхүл бүрдәх. Керг-үүлдврин туск тодрха зәңгллһ Хальмгин ВОРДИ-н шишлң сайтд умшҗ болхмн.