Өдгә цагт Элст балһсна уульнцсин хаалһсар зүсн-зүүл тамһта олна көлгн йовна. Энтн «ПАЗ» болн «ЛИАЗ» тамһта автобусмуд, шин «ГАЗельмүд» әмтиг зөөнә.

Шидр «Элиста ГорТранс» муниципальн предприять дәкәд шин 10 көлгәр теткгдв. Эдн цуһар әмтиг зөөлһнә төлә кергтә хамг тоотар теткгдсн бәәнә. Предприятин цуг көлгн-күчн әдл кев-янзар кеерүлгдв. Эврә кергән сәәнәр меддг, дамшлтта җолачнр көлгиг зална. Эдн цуһар предприятин темдгтә әдл кев-янзта шишлң хувцта. Көлгн маршрутд һархин өмнәснь механикүд ясч, техническ тетквринь белдсмн. Җолачнр хальдврта гем түглһиг хөрлһнә таалд көдлдгин туст шишлң белдвр авсн болдг.

Балһсна әмтиг зөөдг көлгн-күчн дотркнь у-өргн, эрмдгтә улсин болн нилх үртә эк-эцкнрин төлә таал тогтагдсмн. Автобусмуд зогсалын тускар орс болн хальмг келәр зәңглдг тоотар, электронн таблоһар болн түүмр унтралһна автоматическ системәр болн пандусар теткгдсмн.

«Элиста ГорТранс» муниципальн предприять өдгә цагин шин эв-арһ олзлҗ көдлҗәнә. Әмтнд бийләнь ил мөңгн уга болхла, картар мөңг өгх болхмн. Дәкәд болхла мобильн телефоһар дөңцл олзлҗ, көлгн альд йовхинь медҗ болна. «Элиста ГорТранс» әмтнә төлә көлгнә картс олзллһнд орулв. Терүг олзлсн кемд, хаалһин мөңгиг 2 арслңд баһар өгч болна. Тегәд карт олзлсн күн балһсна көлгәр йовсндан 10 арслң өгнә. Тиигәд балһсна әмтиг көлгәр зөөлһнә бәәдл ясрҗана.