«BoskhoBrand» энтн шин бренд. Энүг Хальмг Таңһчин ачта артистк, «Бамб цецг» ду-бииһин государственн ансамблин солистк Диана Босхомджиева үүдәҗ һарһсмн. Яһҗ эн керг-үүлән эклснә тускар мадн соньсмҗ, энүнлә күүндвидн.

- Хойр җил хооран би «Моңһлын билгтнр» гидг марһанд орлцлав. Тер кемд моңһл дууч намаг делгүрүр дахулв. Тиигхд келн-улсин заңшалта янзар кеерүлсн хамг тоот үзүв. Эннь күүкд улсин альчур, кетч, түңгрцг, кеерүл болн нань чигн. Мана таңһчд күүкд улсин төлә хальмг келн-улсин янзар сәәхрүлсн эд-тавр хулддг делгүр уга гиҗ ухалв.

Эн хаврар зурач күүкнлә таньлдув. Эн мини санан-седклиг тохрахд нанд дөң болв. Юңгад мел альчур? Бичкндк цагм селән һазрт давла. Тенд ээҗнр оңдан өңгтә болв чигн әдл альчур толһадан зүүдг бәәснь тодлнав. Тегәд би хальмг келн-улсин янзар кеерүлсн зүсн-зүүл альчурмуд үүдәхәр седв.

Альчуриг сән чинртә торһн эдәр уйнавидн. Цааранднь гертән замд олзлгддг хамг тоот уйҗ һарһхар седҗәнәвидн. Эннь хальмг келн-улсин авцар кеерүлсн ширән бүркә, нүр-һарин альчур, өмнәгүрч, тер мет дермүд, шүкр, нань чигн.