Хальмгт «Хар Һазра» биосферн заповедник йиртмҗ харлһна кергт ик тәвцән орулна. Элстин бәәрн күн Александр Базыров тенд әмтнә төлә экскурсь давулх. Тер юңгад гихлә эн «Гиичлүллһнә эрдмчнр» гидг цугәрәсән марһанд диилвр бәрв. «Хар Һазра» заповедникин визит-цутхлң бүрдәлһнә төсв эн ухалҗ белдв. Эн төсв белдсндән марһанд Александр диилв. Энүнә һол күслнь эннь олн янзин туризм, тер дотр экологическ туризм, делгрүллһн. Таңһчд өвәрцтә һазр бәәнә, энтн  Хар Һазр гиҗ нерәднә. Эннь Европд һанц көдә һазр, үвләр ямаран киитн болв чигн энд һазр цасар бүркгдхш. Мана таңһчд йиртмҗ ончта болн өвәрц:  эң-зах уга өргн тег, элстә көдә, оошк нуурмуд. Өдгә цагт күн көлән ишкәд уга орм олхд күнд. Болв ховр болн өвәрц һазриг олҗ авхд болн тииигәрн йовхд йир соньн.

Александр Базыров таңһчин сойлын болн туризмин министерствд ах специалистәр көдлҗәнә. 2019 җилд эн «Russian open Event Expo» йовдлмудын туризмин халхар цугәрәсән марһанд орлцҗ ончрсмн. «Марһанд орлцҗ, диилвр бәрсндән ик гидгәр байрлҗанав. Марһана ашлгч девсңд кесг экспертмүдлә таньлдув. Энүнәс урд мадн ZOOM эв-арһар дамҗҗ, залһлда бәрдг биләвидн. Ода мадн цааранднь чигн хоорндан залһлда бәрҗ, төсв күцәлһнә төрәр, тер мет Хальмгт туризмиг делгрүллһнә халхар нөкцҗ үүлдхвидн. Эмәлго, юунас чигн әәлго чидлән сөрҗ үзх кергтә. Марһанд орлцҗ, чидлән сөрҗ үзлһн энтн бас күцәмҗ, уралан зөрлһн», - гиҗ Александр Базыров ухан-тоолврарн хувалцв.     

«Гиичлүллһнә эрдмчнр» гидг цугәрәсән марһаг Ростуризм, Росмолодежь болн гиичлүллтин индустрийин олна келн-улсин Хүүв дөңнв. Гем түгҗәх кемд амр биш таалд көдлҗәх туристическ индустрийин элчнр эднә дөңгәр тогтсн күнд бәәдләс һарч чадхмн. «Марһана күслмүдин негнь энтн Әрәсәд цааранднь туризмиг делгрүллһнә төлә кадрмудын көрңгиг тогталһн. Эн керг-үүлдвр гиичлүллтин индустрийин халхар иргчдән үүлдҗ чадх билгтә, седвәртә, шин хәләцтә эрдмчнриг илдкв», - гиҗ «Гиичлүллһнә эрдмчнр» марһана һардач Евгений Малыгин темдглв.