Хальмгин прокуратур Колонск боодгиг бузрдалһна туск зәңгллһиг бүрткҗәнә.

Энүнә тускар таңһчин прокуратурин барин цергллт зәңглҗәнә. Интернетд Элстин Колонск боодгиг бузрдалһна туск төрәр видеролик тархагдсмн. Эн боодг балһсна әмтн амрдг болн өөмдг һанц орм болна. Элстин прокуратур федеральн зака күцәлһнә туст бүртклһ кев. Бүртклһнә керг-үүлдврмүдин ашар ирлцңгү шиидврмүд һарһх.