Одахн таңһчд мөр унад, саадгар халһна марһан давв. Туула сарин 9-д Баһ Дөрвдә районд спортсменмүд мөрәр йовҗ, саадгар халһна Үвлин Кубокин төлә дөрлдв. «Федерация конного спорта из лука Республики Калмыкия» РФСОО болн «Oirad Team» КСК эн марһа бүрдәв. Хальмгин тууҗд түрүн болҗ иим янзин спортар дөрлдән болҗана гиҗ марһа бүрдәһәчнр темдглв.

Марһан эклхин өмн сурһулин семинар болв. Мөр унад, саадгар халһна турнирмүдин дииләчнр болн призермуд Хоңһр Уладаев болн Сергей Коновалов медрләрн болн дамшлтарн хувалцв. Эн һәәхмҗтә керг-үүлдврт орлцхар таңһчин цуг райодын элчнр ирв. Эн марһанд мергҗлттә спортсменмүд, шинкән дамшлт авчах улс чигн орлцҗ, чидлән сөрв. Эдн 90 метр зам хаалһар мөрәр йовҗ, саадгар хав. Марһанд Баатр Бадмаев диилвр бәрв, Бакур Зургадаев хойрдгч орм эзлв, Борис Болеев һурвдгч ормд һарв. Күүкд улс дунд Байрта Джеева ончрв.