Эн җил бичкдүд шин зокалар негдгч класст орх. Әрәсән сурһуль-эрдмин Министерств эн туст ирлцңгү заквр һарһв. 2021 җиләс авн эк-эцкнр мөрн сарин нег шинәс авн мөчн сарин нег шин күртл эрлһ өгх зөвтә.

Урднь лу сарин нег шин  күртл эрлһ орулдг бәәсмн. Болзг төгсснә хөөн һурвн хонгин эргцд бичкдүдиг негдгч класст орулҗахин туск шиидвр һарһхмн. Школын өөр бәәдг өрк-бүлмүдин күүкдиг болн ахнр-эгчнр сурчадг школд бичкдүдиг орулҗ авлһна шиидвр авна. Кемр бичкдүдән өгхәр седҗәх школас ууҗмд бәәдг болхла, така сарин 6-ас авн эрлһ орулх кергтә. Сул орм чилтл әмтнәс эрлһ авад бәәхмн. Болв һаха сарин 5-д эрлһ авдг болзг төгсх. Сул орм уга болхла, шаңһа школ эрлһ авдган уурх. Тер саамд муниципальн сурһуль-эрдмин заллт дөң болхмн.