Эн җилин моһа сарин нег шинәс авн техническ хәләврт эс орулсн көлгнә картс уга кехмн.

«Көлгн-күчнә техническ хәләврин болн Әрәсән Федерацин зәрм закана актмудт сольврмуд оруллһна тускар» гидг Федеральн закан шинрүлгдснә учрар тиим юмн болҗана. Карт уга келһнә туск темдг техническ хәләврин негдсн автоматизирован зәңгллһнә системд орулҗ бичгдх. Техническ хәләврт эс орулгдсн көлгнә карт өгсн операториг РФ-н КоАП-ин 14.4.1. статьяла ирлцәтә үүл һарһснднь административн дааврла харһулхмн. Эн 300 миңһн арслңга ялд унх. Энүнәс нань ТО-н ЕАИС-д техническ хәләврт эс орулад уга бәәсн кемд көлгнә цокҗ авсн зургнь болн терүнә хөөн цоксн зургнь, альд бәәсн ормнь, шинҗллһнә өдрнь болн цагнь заах зөвтә. Шинҗллһнә картсиг электронн бәәдлд бичүлҗ болхмн.