2021 җилин туула сарин нег шинәс авн Әрәсән Федерацин олн әмтнәс нег күүнә оруһин баһ кемҗән 11 653 арслң тогтаҗана.

Эн туст Әрәсән правительствин Ахлач Михаил Мишустин ирлцңгү тогтавр батлв. Көдлҗәдг әмтнә төлә оруһин баһ кемҗән 12 702 арслң тогтаҗана, ачта амрлһнд һарсн улсин төлә – 10 022 арслң, бичкдүдин төлә – 11 303 арслң. Оруһин баһ кемҗән орн-нутгин олн әмтнә дунд оруһин кемҗәнлә ирлцнә. Оруһин баһ кемҗәнлә ирлцүләд, шаң әмтнд дөң күргнә.