Хальмгин Толһач Бату Хасиков туула сарин 11-д таңһчин правительств, йосна органмуд болн бәәрн йос заллһна органмуд орлцлтаһар өргн сүүр һардҗ давулв. Харһлтд 2020 җилин көдлмшин аш диглҗ, 2021 җилд кех-күцәх үүлдврин зөрүллтин тускар күүндвр кев.

«2020 җилд олн чинвртә төрмүд хаһлх кергтә болв, тер бийнь урзн җиләс дорхнь давсн җил күцәсн көдлмшин үзмҗнь улм сән. Тегәд чигн мадн чик хаалһар йовнавидн гиҗ келхәр бәәнәв. Цуг әмтн эн көдлмшиг үзҗ, таңһчин керг-үүлд шунҗ орлцҗахднь байрлҗанав», — гиҗ таңһчин Толһач темдглв. Йос заллһна органмуд үүлдвриннь болн иргч зурасин тускар олнд зәңглҗ, ю чигн нуулго кеҗ-күцәҗәх көдлмшиннь тускар медүлх зөвтә гиҗ эн келв.

Орсн шин җилд 2020-2024 җилмүдт Хальмг Таңһчин социальн-экономическ делгрлтин Онц көтлвриг, тер мет келн-улсин болн региональн төсвсиг цааранднь бәәдл-җирһлд тохрахмн гив. «2020 җиләс дорхнь эн җил улм ик зурас болн күсл күцәхәр зуралҗанавидн. Мана көдлмш олзта-туста болхин төләд таңһчин, муниципальн болн федеральн структурмудын хоорндк залһлдаг батруллһнд һол оньган тусхах кергтә. Тер мет кадрмудын көрңгин туст кегдҗәх көдлмш бас ик чинртә. Эн туст «Лидеры Калмыкии» гидг марһан күцәмҗтә болн үзмҗтә. Марһана ашлгч девсңд 42 күн орв. Эднә икнкднь көдлмшт орх үрвр кегдв, 11 күн шин көдлмшт орв», - гиҗ таңһчин Толһач келв. Бийдән болн хамдан көдлҗәдг улстан неквртә болтн, тиигхлә көдлмштн үзмҗтә болх. Орсн җил җил олзта-туста болн йовудта болтха», — гиҗ Бату Сергеевич үгән төгсәв.