Давсн җил Хальмгт буру йовдлмудын то өсв гиҗ темдглгдв, 2867 хаҗһр үүлдвр һарһсмн. Эннь 2019 җилин үзмҗәс дорхнь 2,5 процентд икдсмн. Энүнә тускар таңһчин прокуратурин барин цергллт зәңглҗәнә. Зака эвдсн йовдлмудын тонь икдснә учринь юундв гихлә, эннь зәңгллһнә-телекоммуникационн технологийс олзлҗ, хаҗһр йовдлмуд һарһдг болв.

Болв таңһчин зәрм райодт үүл һарһлһн баһрв гиҗ темдглгдв. Эннь Городовиковск, Яшалтинск, Лаганя, Хар Һазра, Баһ Дөрвдә, Приютна, Ик Буурла, Сарпан, Көтчнрә, болн Целинн райод. Үүл һарһлһиг хөрлһнә керг-үүлдврмүд бүрдәдгин нилчәр күүнә зөөр, өлг-эд хулхалдг йовдлмуд баһрв.Таңһчин прокуратурин седвәрәр региона заканд сольврмуд орулснас иштә, тер мет селәнә эдл-ахун халхд хаҗһр йовдлмуд бурушалһна керг-үүлдврмүдин зура батлснас иштә мал хулхалдг йовдлмуд баһрв.

Тер мет олн улс хурдг һазрт зөв-йос күцәдгиг теткдгин ашар буру йовдл һарһлһн 11,4 процентд баһ болв. Һаза, уульнцст хулха кедг, күүнә юм булаҗ авдг йовдлмуд баһар учрдг болв. Дәкәд экологийин халхар үүл һарһлһн 48 процентд баһрв. Эн туст зөв угаһар заһс аңндг йовдлмуд баһрсинь зааҗ болхмн. Наркотическ эв-арһ олзллһна, хулдлһна болн тархалһна халхар үүл һарһлһн 20 процентд баһрв. Тер мет зөв угаһар әрк хулддг йовдлмудыг хөрлһнә көдлмш күцәлһнә нилчәр эн халхар зака эвдсн йовдлмуд 40 процентд баһ болв. Энүнә ашар әмтн согтуһар үүл һарһсн йовдлмудын то 11 процентд баһрв. Болв өдгә цагт шин технологийс олзлҗ, әмт меклҗ, мөңгинь хулхалдг йовдлмудын то икдв. Эн туст зөв-йос харлһна органмуд иим йовдлмудас гетлүллһнә көдлмш күцәҗәнә. Таңһчд үүл һарһлһиг хөрлһнә көдлмш цааранднь күцәгдхмн.