Бод мал асрдг онц эзнә дөңцл эдл-ахусин болн селәнә эдл-ахун предприятьмүдин төлә 2021 җилин туула сарин негнәс авн шин ветеринарн зокалмуд экләд үүлдҗәнә.

Селәнә эдл-ахун министерств һарһсн закврар эн зокалмуд батлгдв. Эн заквр 2026 җилин бар сарин 31 күртл үүлдх. Селәнә эдл-ахун малын дунд хальдврта гем түглһиг баһрулхин төләд шин ветеринарн зокалмуд ухалҗ һарһсмн гиҗ ветеринарийин Заллт зәңглв. Темдглхд, урднь хог-бог цуглулгдсн һазрт, малын үкәрин, цеврүллһнә соруженьсин, арс эд-бод кедг предприятин һазрт, тер мет урднь чиндһнә, аңг өскдг болн шовуна фермс бәәсн һазрт мал бәрх болн хәрүлх зөв уга. Тер мет шин ветеринарн зокалмудас иштә эдл-ахуст зерлг аңгуд бичә ортха гиҗ мал бәрдг бәәриг хашалһх зөвтә.

Кемр эдл-ахуд бод малас нань талдан зүсн аһурс (хөн, яман эс гиҗ һаха) бәрдг болхла, зүсн аһурсна төлә салу бәәр кех кергтә. Бод малла хамдан нег бәәрнд шову бәрх зөв уга гиҗ бәрмт цааснд келгднә. Нег зүсн малас талдан зүсн малд гем хальдшгон төләд эдниг салу бәрх кергтә.

Тер мет зүсн-зүүл производственн бәәриг салһх кергтә. Мал бәрдг хаша, үкр саалһна бәәрн, шүрүн хот, өвс хадһлдг хаша нег-негнәсн салу бәәх зөвтә. Хальдврта гемәс саглулхин төләд предприятьд мис болн нань чигн аһурс бәрҗ болшго. Зуг үкр хәрүлдгин төлә мөр болн мал мандг ноха бәрҗ бәрҗ болхмн. Болв нохад олн зүсн хальдврта гемәс хөрлһнә тәрлһ кехмн. Тер мет мал бәрлһнә туст нань чигн некврмүд тәвгдсн зокалмуд экләд үүлдҗәнә.