2021 җилд экин капиталын мөңгн, пенсь болн көлснә мөңгнә баһ кемҗән өөдлв. Ямаран кемҗәнд дөңцл мөңгн өөдлснә тускар Государственн Хүүв зәңглҗәнә. Көлснә мөңгнә баһ кемҗән эн җилин туула сарин нег шинәс авн хүврв. Ода эн 12 792 арслң тогтаҗана. Тер мет оруһин баһ гисн кемҗән өсҗ, 11 635 арслң тогтав.

Көлснә мөңгн өөдлснә учрар зәрм дөңцл мөңгнә кемҗән өссмн. Орсн шин җилин туула сарин негнәс авн көдлдго пенсионермүдин даатхлһна пеньс 6,3 процентд өсв. Даатхлһна пеньс деер авдг мөңгнә кемҗән сардан 6 044,48 арслң тогтаҗана. Туула сарин нег шинәс авн экин капиталын мөңгнә кемҗән бас өсв. Түрүн үр һарһсн төләд 483 881,83 арслң өгхмн, хойрдгч үрн һархла – дәкәд 155 550 арслң. Кемр урднь экин капиталын мөңгиг эс авсн болхла, 639 431,83 арслң авч болхмн.