Кадрмудын төр таңһчд чинвртә төр гиҗ тоолгдна. Эн төриг яһҗ хаһлҗахин тускар таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министр Марина Ользятиева «Калмыкия» РИА-н зәңгчд келҗ өгв.

Баахн специалистнриг көдлмшт оруллһна төр йир нәрн. Тер юңгад гихлә предприятьмүдин болн организацсин һардачнр дамшлт уга улсиг көдлмшт авхар седхш. Тегәд чигн әмтиг көдлмшәр тетклһнә цутхлңгуд организацсин болн предприятьмүдин һардачнрла нөкцҗ үүлдҗ, сулдсн көдлмшч ормсин тускар зәңг авна. 2021 җилд әмтиг көдлмшәр тетклһнә халхар немр көтлврмүд үүлдх гисн нәәлвр бәәнә. Һардачнрт мөңгинь даңцаҗ, баахн специалистнриг өрәл җилдән сурһульд йовулх  министерств селвг орулҗ. Кемр эн седвәриг дөңнхлә, эн төсв регионмудт тохрагдх. Тиигхлә баһ наста улс көдлмш олҗ чадхмн. Тер юңгад шаң организацд җалвин һаруһинь даңцаҗ, дөңцл мөңг йилһҗ өгхмн.

Тер мет социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министерств кадрмудын агентствсла болн сурһулин учрежденьсин әңгүдлә хамцҗ үүлднә. Келхд, Хальмг университетд болн дунд сурһуль-эрдмин учрежденьст сурһулян төгсәсн баһчуд көдлмш олҗ авсиг шинҗлдг әңгүд бүрдәгдсмн. Дунд сурһуль-эрдмин учрежденьс төгсәсн баһчуд әәрмд мордна, эс гиҗ ик сурһульд орна. Ик сурһуль төгсәсн баһчуд бас әәрмд мордна, эс гиҗ магистратурт орҗ, цааранднь сурһуль сурна. Эн нәрн төриг министерств йосна күцәгч органмудла нөкцҗ үүлдәд хаһлх зөвтә.

Йосна күцәгч органмудын элчнр олн зүсн халхин организацсин болн предприятьмүдин һардачнрла, онц арһлачнрла харһҗ, баахн мергҗлтнриг көдлмшт авхин, эднд немр сурһуль сурх арһ өгхин тускар күүндвр кеҗ, эн туст даңгин көдлмш күцәҗ чадҗана. Эн кергиг әмтиг көдлмшәр тетклһнә халхар үүлдҗәх көтлврмүдин йовудт, тер мет социальн бооцана йовудт күцәҗ болхмн. Социальн делгрлтин министерств болхла җил болһн эн туст даңгин көдлмш күцәнә, болв зәрм организацсин болн предприятьмүдин һардачнр эн чинртә зөрүллтәр соньмсхш.