Таңһчд Әрәсән прокуратурин көдләчин Өдрт нерәдгдсн байрин хург болв. Керг-үүлдврт таңһчин Толһач Бату Хасиков, ЮФО-д РФ-н Президентин күцц зөвтә элчин аппаратын федеральн инспектор Александр Беляев, РК-н Улсин Хуралын (Парламентин) Ахлач Анатолий Козачко, Хальмгин Деед зарһин ахлач Валерий Петренко, таңһчин зөв-йос харлһна органмудын һардачнр, прокуратурин көдләчнр болн ветеранмуд орлцв.

Байрин хургиг таңһчин прокурор Евгений Курмаев нүр үгәр секв. Цуглрсн улсиг байрлань йөрәҗ, амулң менд бәәхиг, көдлмшнь  йовудта болхиг дурдв. Эврәннь эрдмдән итклтә, кергән даавртаһар күцәдг төләднь ведомствин көдләчнрт болн ветеранмудт ханлтан өргв. «Хальмгин прокуратурин көдләчнр зака болн зөв-йос батруллһна, әмтнә зөвинь харслһна халхар йир нәрн болн дааврта керг-үүл күцәҗәнә. Өдгә цагин көдләчнр урднь көдлҗ йовсн улсин заңшалыг хадһлҗ, цааранднь давулҗана. Эдн урдк җилмүдт көдлҗәсн үйин дамшлтыг  шиңгәҗ, эндрк цагт үүдәгч кевәр көдлх, эрдминнь халхар гүн болн өргн медрл авх кергтәһинь медҗәнә», - гиҗ эн келв.

Өдгә цагт ведомств шин чинвртә төрмүд хаһлх зөвтә болна гиҗ таңһчин Толһач келсн үгдән темдглв. Шин технологийс делгрҗәх кемд прокуратур онлайн диг-даранд чигн көдлҗ, социальн сетьд зака эвддг угаһинь бүрткнә. «Таңһчдан ач-тусан күргҗ үүлдхд тадн түшг болҗанат. Мадн хамцу үүлдҗ, зака болн зөв-йос батруллһна болн олн әмтнә бәәдл-җирһлин төлә сән таал тогтахар шунҗанавидн. 2020 җил күнд болв, бачм кевәр чик шиидврмүд авх кергтә болв. Эн туст мадн хоорндан бат залһлда бәрҗ, олзта-тустаһар болн сән аштаһар нөкцҗ үүлдвидн», - гиҗ таңһчин Толһач келв.

Таңһчд өөдән мергҗлттә кадрмуд белднә. Энүнә тускар мана һазра улсиг өөдән үүлд орулдг йовдлмуд герчлҗәнә. Келхд, 2020 җилд таңһчин прокурорин дарук, юстицин ах селвгч Санал Бахниковиг Карачаево-Черкесск Республикин прокурорин негдгч дарукд батлв. Тер мет Целинн района прокурор, юстицин ах селвгч Ульмян Наминов Саратовск областин прокурорин дарукд батлгдв.

ЮФО-д РФ-н Президентин күцц зөвтә элчин аппаратын федеральн инспектор Александр Беляев, РК-н Улсин Хуралын (Парламентин) Ахлач Анатолий Козачко, Хальмгин Деед зарһин ахлач Валерий Петренко үг келҗ, зака күцәдгиг тетклһнә халхар таңһчин прокуратурин ач-тусинь темдглҗ, ик тәвц орулҗахинь заав.

Керг-үүлдврин йовудт олн җилдән үнн-чик седклтәһәр көдлҗәх улсиг байрин бәәдлд өөдән ачлврмудар ачлв.