Туула сарин 14-д таңһчин Толһач Бату Хасиков Әрәсән Федерацд регионмудыг делгрүллһнә Правительственн комиссин сүүрт орлцв. Әрәсән Правительствин Ахлачин дарук Марат Хуснуллин сүүриг һардҗ давулв.

Энүнд гер-бүүр болн хаалһс тосхлһна төрмүд хәләгдв. Сүүрин эклцәр Марат Хуснуллин орн-нутгин Президент тәвсн күцлин тускар тодлулв.Төсвин-тооцана цаасиг өөдән чинртәһәр ухалҗ белдлһнд, хаалһсин ясврин көдлмшин зура чикәр тогталһнд оньган тусхах кергтә гив. Тер мет регионмудт хамгин түрүнд тагтс тосхлһна керг-үүлдврмүд күцәлһнә зура тогтах даалһвр эн өгв.

«2020 җилд өслтин кесг сән үзмҗ күрч, сансан күцәвввидн.Ут тоодан 58 дууна региональн хаалһс ясҗ шинрүлгдв, тер мет Элстд 24 дууна хаалһсин бәәдл ясрулв. Хуучн, эвдрсн гермүдәс нүүлһх әмтнә төлә хотл балһсна Некрасовин уульнцд темдглсн болзгас урд герин тосхлтыг төгсҗәнә. Давсн җил 79000 дөрвлҗн метр гер-бүүрин тосхх зура темдглсмн. Болв зуран үзмҗиг давулад, 85612 дөрвлҗн метр гер-бүүр эдлврт орулгдв», - гиҗ Бату Хасиков Инстаграм социальн сетьд ухан-тоолврарн хувалцв.

2021 җилд цуг халхар өөдән үзмҗд күрх күсл тәвҗәнә. Давсн җилд авсн сән дамшлтар ул кеҗ үүлдх саната. Энүнлә дегц һарһсн эндү, дуту-дундыг учртан авч, энүгән чиклхәр шунхмн. Бату Сергеевич хамдан көдлдг цуг улст ханлтан өргв. Региональн болн федеральн структурмуд нөкцҗ үүлдҗ, хамцу үүлдврин сән аш үзүлхнь маһд уга гив.