Бичкдүдин садмуд өөрхн иргчд секгдшго гиҗ таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин барин цергллт зәңглҗәнә.

«Эк-эцкнр күүкдән бичкдүдтин садт авч ирәд, дулан хувцинь тәәлсн кемд болн керг-үүлдврмүдт нег-негләрн харһна. Иигәд гемтә күүнәс эрүл күүнд хальдврта өвчн хальдад, дошкольн учрежденьст хальдврта гем түгх әәмшг учрад чигн бәәх. Тегәд хавр эклтл, моһа сар-мөрн сар эклхәс урд бичкдүдин садмуд секх төр босхшговидн. Хавр ирәд, һаза дулархла, бичкдүдин садт орлго күүкдиг һаза сурһмҗлачин хәләврт үлдәҗ болхмн. Тиигхлә бөдүн улс бичкдүдлә олар харһшго», – гиҗ Хальмгин ах санитарн эмч Джангар Санджиев темдглв. Дошкольн учрежденьсин көдләчнрт гемәс хөрлһнә тәрлһ кеснә хөөн бичкдүдин садмуд секх төр бачм штабд хәләгдх.