2020 җилд мек-тах һарһдг улс таңһчин әмтиг меклҗ, ут тоодан 50 сай арслң хулхалҗ авсмн. Таңһчин 516 күн телефона залһлда болн Интернет олзлҗ, хулха кедг улст иткҗ, эврә сән дурар мөңгән өгсмн. Энүнә тускар таңһчин дотр-дундын кергүдин министерствин элчнр мана зәңгчд келҗ өгв.

Интернетд өлг-эдән, герән, патьран, көлгән болн олн зүсн эд-тавр хулдхар бәәх улс меклгднә. Эднә өлг-эд, эс гиҗ патьринь хулдҗ авхар урдаснь мөңгнә хүвнь өгхәр бәәнәвидн гиһәд, мөңг хоршуллһна картыннь тооцана тойган келҗ өгхиг сурна. Мектә улс теднә үлмәд орсн улсиг мекләд, теднә картд бәәсн цуг мөңгинь интернетәр дамҗад хулхалад авчкна. Тер мет мөңг хоршуллһна банкас җиңнүлҗәнәвидн гиҗ келсн улсиг әмтн соңсад, теднә заасиг күцәҗ, мөңг уга үлднә.

Тегәд чигн телефоһар җиңнүлҗ, банкин эс гиҗ зөв-йосна халхин көдләч гиҗ бийән нерәдәд, картын тойгуднь сурхла, иткхмн биш. Тер юңгад гихлә теднд картын тойгуд медәд керг уга. Тегәд телефоһар болн интернетәр дамҗҗ әмтиг меклдг улсас саглхмн.

8495-130-04-06, 8495-771-39-55, 84992905963, 84951355007, 8495-003-17-00, 8495-782-78-26, 84951031294, 89858643983, 8495-003-17-14, 8495-003-17-06, 84951031299, 84953555001, 8495-975-74-46, 8495-648-01-60, 84951031293, 8812-628-67-52, 8495-975-74-41, 8495-975-75-58, 84959825263, 8812-645-50-56 - иим тойгудта телефоһар мектә улс әмтнд җиңнүлсинь илдкгдсмн.